Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 150.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 150.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 12 października 2020 r.

 

w sprawie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, na najem garażu murowanego położonego w Kietrzu przy ulicy Głubczyckiej, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości  (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 65 ), zarządzenia nr 23.A.2019 Burmistrza Kietrza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości  o innym przeznaczeniu niż cel mieszkalny, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznaczam do najmu na okres 3 lat w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, na wolny garaż murowany o powierzchni 30,00 m2 położony na działce nr 1643/4 o pow. 0,2100 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 na własność gminy Kietrz.

 

2. Przedmiotem przetargu będzie garaż murowany o pow. 30,00 mpołożony w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej.

 3.  Ustalam miesięczną minimalną stawkę  wywoławczą netto czynszu najmu dla nieruchomości opisanej  § 1 ust 2 w wysokości – 75,00 zł netto.

Wylicytowana stawka czynszu najmu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).

4.  Ustalam wadium w wysokości 90,-zł .

5.  Minimalne postąpienie wynosi 10,-zł.

6. Czynsz w wylicytowanej wysokości płatny będzie z góry do 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia zawarcia umowy.

 

§ 2.  Celem najmu objętej niniejszym zarządzeniem nieruchomości, jest jego zagospodarowanie jako miejsce do przechowywania samochodów.

Szczegółowe warunki najmu określone zostaną w umowie.

 

§ 3.1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, określony w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2. Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 150.A.2020

                                                                                                                                                          Burmistrza Kietrza z dnia 12.10.2020 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do najmu w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 )

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do najmu na okres 3 lat następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości :   Działka nr 1643/4 k.m. 4 powierzchni 0,2100 ha wpisana na własność Gminy Kietrz  w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

2. Opis nieruchomości:

Działka położona w Kietrzu przy ulicy Głubczyckiej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Częścią składową jest m. in. murowany garaż o pow. 30,00 m2 z poddaszem nieużytkowym, dachem drewnianym pokrytym papą. Garaż wyposażony jest  w dwie bramy wjazdowe: jedna konstrukcji stalowej druga drewniana, brak instalacji. Nieruchomość aktualnie pozostaje martwa funkcjonalnie. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako Bi -  inne tereny zabudowane.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach  o przeznaczeniu podstawowym – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane) oraz uzupełniającym  w postaci m.in. zabudowy towarzyszącej – garaże, budynki gospodarcze. Tereny zieleni nieurządzonej. Na rysunku planu teren oznaczony jest symbolem 12 MNUu  i 3 ZN.

4. Czynsz wywoławczy netto dla w/w garażu wynosi 75,00 zł.  

Wylicytowana stawka miesięcznego czynszu powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu do dzierżawy :

    Publiczny przetarg ustny, nieograniczony.

6. Pierwszeństwo najmu :

Nie przysługuje.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 24 , mail:

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, Biuletynie Informacji Publicznej, a informację o wykazaniu wykazu zamieszczono w prasie lokalnej.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator