Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 154.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 16 października 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr  154.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 16 października 2020 r.

 

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej nr 256/13 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) art.25 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz.65  z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  działki nr 256/13,  położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kietrzu, ewidencyjnie oznaczonej nr 256/13 o powierzchni 0,2759 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00009500/5 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą netto działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 111 000,-, (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100), cena ta powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)

3.  Ustalam wadium w wysokości 12 000,-zł .

4.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

 

§ 2.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest jej zagospodarowanie  wynikające z zapisów miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.

 

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu  i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl  Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA  Nr 154.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 16.10.2020r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65.z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

  1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

    Działka nr 256/13 k.m.17, obręb Kietrz o powierzchni 0.2759 ha, położona w Kietrzuzapisana w księdze wieczystej nr OP1G/00009500/5 Sądu  Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.          

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie nieruchomości stanowiących tereny przeznaczone pod zabudowę usługową, przemysłową oraz mieszkaniowo-usługową. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się restauracja „Jesionowy Dwór” oraz zakład produkcji elementów betonowych – Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej „PREFROW” sp. z o. o. Działka ma regularny kształt zbliżony do trapezu. Teren nieruchomości lekko pochyły. Działka jest nieuzbrojona, jednakże z uwagi na sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowo-usługowej ma ułatwiony dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w drodze – ulicy Cegielnianej, tj. instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Cegielnianej. Nieruchomość oddalona jest od ścisłego centrum miasta około 300 metrów. Wg ewidencji gruntów i budynków nieruchomość stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy (Bp).

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

    Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków      Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014r.,  działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenach zabudowy usługowej - na rysunku planu oznaczonych symbolem 7U. Sposób zagospodarowania - zgodnie z ustaleniami planu.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 111 000,- zł,   powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 28.11.2020 r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,                                                 

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości

w terminie od 16.10.2020 r.  do 06.11.2020r.

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

DOCXmapa dz.nr 256_13 położonej w Kietrzu przy ul.Cegielnianej.docx