Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 13.10.2020 r.

Kietrz, dnia 13.10.2020 roku.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA

Z DNIA 13.10.2020 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr LV/493/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 września 2018 r., zmieniającą uchwałę Nr L/455/2018  z dnia 20 kwietnia 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu planu, wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko, dostępny będzie do publicznego wglądu:

w dniach od 26.10. 2020 roku do 25.11. 2020 roku,  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu,  48 130 Kietrz ul.  3 Maja 1, poziom 0 punkt obsługi klienta w godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.11.2020 r., o godz. 15.00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, sala nr 25.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kietrza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2020 roku, jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres e_mail:

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko  albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby,   a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kietrza, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Kietrza, dodatkowo Rada Miejska w Kietrzu.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Kietrza danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Kietrza.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Kietrza ul. 3 Maja 1, 48 –130 Kietrz.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem http://bip.kietrz.pl/ochrona-danych-osobowych.html