Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 148.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 października 2020 r.

                                                                        ZARZĄDZENIE Nr 148.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 07 października 2020 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i ust. 2, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.1 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.  z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXII/267/2020 Rady Miejskiej  w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrz przy ul. Nowej 10/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

 

    zarządzam, co następuje:

  §1.1. Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności lokalu mieszkalnego nr 5, składającego się z jednego pokoju z aneksem kuchennym z WC na zewnątrz budynku, przewidzianego do remontu o powierzchni użytkowej 16,04 m2,  znajdującego się na III kondygnacji (2 piętro) budynku mieszkalnego, wolnostojącego, położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10 wraz z udziałem w wysokości  549/10000 części, w działce gruntu nr 1997/2 o powierzchni 0,0908 ha oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zapisanych w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00028855/7 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

2. Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę 27 000,00 (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy 00/100.) z czego 7,037% stanowi wartość ułamkowej części gruntu, związanej ze zbywanym lokalem.

3.  Ustalam wadium w wysokości 2 700,00,-zł .

4.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

 

§2.1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

                                                                                     

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr. 148.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 07 października 2020 r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

Udział w wysokości 549/10000 części w działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1997/2 położonej w Kietrzu przy ul. Nowej 10/5, o powierzchni łącznej 0,0908 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00028855/7 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

 

2. Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 5, składający się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, z WC na zewnątrz budynku, przewidziany do remontu, o powierzchni użytkowej 16,04 m2,  znajdujący się na III kondygnacji budynku mieszkalnego, wolnostojącego, położonego w Kietrzu przy ul. Nowej 10 wraz z udziałem w wysokości  549/10000 części, w działce gruntu nr 1997/2 o powierzchni 0,0908 ha oraz częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, zapisanych w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00028855/7 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

3. Cena wywoławcza  nieruchomości: 27 000,00 zł

Składnik budowlany

25 100,00 zł.

              Składnik gruntowy

    1 900,00 zł.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r. działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności na rysunku planu oznaczonych symbolem 44 MNUu, strefa ochrony konserwatorskiej „B”- SOKB.

 

6. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

 

7. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 20.11.2020r.   

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od 09.10.2020 r.  do 30.10.2020r.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator