Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze INSPEKTORA ds. KULTURY - PLASTYKI w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20 48 – 130 Kietrz

DYREKTOR MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KIETRZU

ogłasza drugi nabór na stanowisko urzędnicze

INSPEKTORA ds. KULTURY - PLASTYKI

w Miejskim Domu Kultury w Kietrzu

ul. Wojska Polskiego 20

48 – 130 Kietrz

Kandydat na ww. stanowisko powinien spełniać wymagania określone w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

 1. Podstawowe wymagania:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe pierwszego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i co najmniej 2-letni staż pracy
 4. wykształcenie średnie i co najmniej 4-letni staż pracy,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. umiejętności plastyczne i techniczne,
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 1. Dodatkowe wymagania:
 1. preferowane wykształcenie wyższe: pedagogika – specjalność animacja kultury i arteterapia, pedagogika kulturalno – oświatowa, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
 2. doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi,
 3. umiejętność współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania  i utrzymywania kontaktów,
 4. umiejętność sprawnego planowania i organizowania swej pracy,
 5. odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.
 1. Do zakresu zadań na tym stanowisku należeć będzie głównie:

1) upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym,

2) organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, w tym zajęć cyklicznych ujętych w kalendarzu MGOK (np.  Dni Miasta i Gminy, Lato z Kulturką, Zima z Kulturką itp.),

3) organizowanie i prowadzenie zajęć plastycznych z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi,

4) organizowanie wystaw sztuk plastycznych, warsztatów, konkursów, przeglądów i plenerów plastycznych,

5) projektowanie i wykonywanie scenografii, dekoracji, plakatów, zaproszeń itp. na imprezy organizowane przez MGOK,

6) organizowanie warsztatów, konkursów, przeglądów i plenerów plastycznych,

7) popularyzowanie i promowanie twórczości amatorskiej i profesjonalnej   w dziedzinie sztuk plastycznych,

8) archiwizowanie materiałów i dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań,

9) współdziałanie z innymi sekcjami, kołami, twórcami oraz instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury i promowania ziemi kietrzańskiej,

10) realizowanie zatwierdzonego planu pracy,

11) wykonywanie zadań nieujętych w zakresie czynności zleconych przez Dyrektora.

 1. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. miejsce pracy: Miejski Dom Kultury w Kietrzu,
 2. stanowisko pracy: inspektor ds. kultury - plastyki,
 3. czas pracy: ½ etatu z możliwością zwiększenia.
 1. Informacje, czy  w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury – w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MGOK – w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – wynosi mniej niż 6%

 1.  Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu zatrudnienia,
 2. list motywacyjny wraz z opisową koncepcją zajęć,
 3. kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 4. kserokopie dokumentów, potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 5. kserokopie certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (możliwość otrzymania w Miejsko – Gminnym   Ośrodku Kultury w Kietrzu),
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,
 9. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).

Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r.     nr 223,    poz. 1458 z późniejszymi zmianami).”

oraz podpisane.

Wymagane dokumenty umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS na stanowisko INSPEKTORA ds. KULTURY - PLASTYKI w MIEJSKIM DOMU KULTURY w Kietrzu” należy składać do dnia 15 października 2020 r. do godz. 15:00 pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 20, 48 – 130 Kietrz            

w sekretariacie MGOK w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dokumenty, które wpłyną do MGOK po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zończenie konkursu przewiduje się do dnia 23 października 2020 r. w dwóch etapach:

- sprawdzenie ofert pod względem formalnym,

- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

Komisja powołana przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu dokona wyboru kandydata na stanowisko będące przedmiotem naboru lub rozstrzygnie o zakończeniu naboru bez wyboru żadnego  z uczestniczących w nim kandydatów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu ul. Wojska Polskiego 20 lub telefonicznie 77 485 44 04, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 -  15:00.

Informacja o naborze i jego wynikach zostanie umieszczona:

- na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kietrz.pl);

- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (www.kietrz.pl);

- na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (www.dkkietrz.pl);

- na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1;

- w gablocie informacyjnej Miejskiego Domu Kultury w Kietrzu przy ul. Wojska Polskiego 20.

 

Dyrektor

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu

/-/ Wiesław Janicki