Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/280/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

§ 1. W uchwale nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz § 2. otrzymuje brzmienie: § 2. Wyrazić zgodę na sprzedaż lokalu nr 4 położonego w Kietrzu usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ulicy Długiej 14 wraz ze sprzedażą pomieszczeń przynależnych i ułamkowej części działek gruntu oznaczonych numerami 1881/2 o pow. 0.0842 ha i 1882/2 o pow. 0.0725 ha, (łącznie 0.1567 ha) zapisanych w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach KW nr OP1G/00032327/8 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali. ”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/280/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/256/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r..pdf