Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/276/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: „Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz”

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

Uchwała Nr XXIII/276/2020Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: „Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój przedszkolaków z Gminy Kietrz”
§ 1. Gmina Kietrz przystępuje do realizacji projektu pn.: „Aktywnie – pozytywnie – twórczo - edukacja dzieci w przedszkolach Gminy Kietrz” Priorytet IX - Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 – Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
§ 2. W celu realizacji Projektu, wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Kietrz umowy regulującej zasady partycypacji Gminy Kietrz w Projekcie
§ 3. 1. Wyraża się zgodę na zabezpieczenie w budżecie Gminy na lata 2020-2022 środków finansowych na pokrycie wkładu własnego udziału w Projekcie oraz kosztów udziału w Projekcie w łącznej wysokości 63 666,00 zł.
2. Gmina Kietrz wkład własny na realizację projektu zabezpieczy w 2020 r., 2021 r., oraz 2022r.

§ 4. Realizacja projektu wymienionego w § 1 nastąpi w latach szkolnych 2020/2021 – 2021/2022, w okresie od 02.08.2020 r. do 30.06.2022 r.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/276/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu oraz zabezpieczenia wkładu własnego finansowego Gminy Kietrz do realizacji projektu: „Aktywnie i kreatywnie przez świat - wspieramy rozwój .pdf