Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze Głubczycko - Prudnickie"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2475, 2493, z 2020 r., poz. 400, 462, 875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Gmina Kietrz wraz z: 1) Gminami:
a) Branice,

b) Głubczyce,

c) Prudnik,

d) Głogówek,

e) Lubrza,
oraz2) Powiatami:
a) Głubczyckim,

b) Prudnickim
tworzy Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze Głubczycko - Prudnickie".§ 2. Celem Związku Powiatowo - Gminnego, o którym mowa w § 1 uchwały jest wykonanie zadań publicznych obejmujących ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego oraz pełnienie roli organizatora publicznego transportu zbiorowego w rozumienie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. § 3. Zadania związku, w tym szczegółową jego organizację oraz funkcjonowanie określi Statut Związku w brzmieniu przyjętym odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu po dokonaniu uzgodnienia treści Statutu Związku z Wojewodą Opolskim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXIII/278/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24-09-2020 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego "Pogranicze Głubczycko - Prudnickie".pdf