Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 124.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 22 września 2020

ZARZĄDZENIE NR 124.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 22 września 2020

w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali w ramach najmu socjalnego wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Kietrz.

                 Na podstawie art.8 pkt1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj .Dz. U.

z 2019 r.,poz.1182 z póżn.zm.) rozdz .III uchwały nr LI/470/2018 r. Rady Miejskiej w Kietrzu  z dnia 30 maja 2018 r.  w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kietrz na lata 2018 – 2022 (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2018 r.,poz.1689)

zarządzam co następuje :

 

§1.1. Ustala się miesięczną stawkę bazową czynszu w wysokości  2.56,-zł.  za 1m2 lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Kietrz,co stanowi  0.87  % wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa opolskiego.

     2.Rzeczywistą stawkę czynszu dla konkretnego lokalu wylicza się na podstawie stawki bazowej przy zastosowaniu czynników korygujących, podwyższających lub obniżających poziom czynszu, określonych w tabeli zamieszczonej w załączniku do niniejszego zarządzenia, wg. wzoru:

S rc = Sbc * (K 1 + K2+………...K5 ) – ( K6 lub K7 lub K8)

gdzie:

Src                    -   stawka rzeczywista

Sbc                   -    stawka bazowa

K1…K5                -    czynniki podwyższające

K6,K7, K     -   czynniki obniżające

§2.Ustala się minimalną stawkę czynszu w wysokości  1.00,- zł  za 1m2 powierzchni użytkowej lokali w ramach najmu socjalnego.

§3.Traci moc zarządzenie nr 272.A.2013. Burmistrza Kietrza z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne w 2014 r..

§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ KIETRZA

 /-/ mgr Dorota Przysiężna - Bator

 

PDFTabela czynników podwyższjących lub obniżających stawkę bazową czynszu.pdf
PDFUzasadnienie.pdf