ˆ

Postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Drukuj informację

Szczegóły informacji

D E C Y Z J A w sprawie „Budowie stacji transformatorowej w ramach projektu pod nazwą – wzrost innowacyjności poprzez zakup linii technologicznej i wprowadzenie nowych produktów”

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-05-18 11:29:28 Informacja ogłoszona dnia 2010-05-18 11:54:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kietrz, dnia 14.05.2010 r.

WOR 7624/9/8/09/10
/za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru/


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm) oraz art. 71 ust.2, art.. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 3, art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

                                                                      orzekam


Umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji transformatorowej w ramach projektu pod nazwą – wzrost innowacyjności poprzez zakup linii technologicznej i wprowadzenie nowych produktów” na działce nr 418/7 w Kietrzu, gm. Kietrz

Akapit nr 2 - brak tytułu


U Z A S A D N I E N I E

    Firma Quintessens Polska Sp. z o.o. , ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz, zwróciła się z wnioskiem z dnia 24.11.2009 r. ( bez numeru ) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji transformatorowej w ramach projektu pod nazwą – wzrost innowacyjności poprzez zakup linii technologicznej i wprowadzenie nowych produktów” na działce nr 418/7 w Kietrzu, gm. Kietrz.
Do wniosku dołączono ( po uzupełnieniu odpowiednio 14.12.2009 i 08.01.2010 r. ):
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
- kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ,
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
- wyrys z mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszarem na który inwestycja może oddziaływać.

   Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Zgodnie z art. 63 w/w ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania dla tych przedsięwzięć stwierdza, po zasięgnięciu opinii organów określonych w art. 64 ust. 1 w/w ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do jej wydania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (z wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, obszarach morskich, zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny lub podziału gruntów) jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy).
    Klasyfikacji przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 60 i art. 173 ww. ustawy (do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych) dokonuje się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.).
    W związku z rozbieżnością regulacji przepisów prawa polskiego (przepisów wykonawczych) i unijnych w zakresie kwalifikacji w/w przedsięwzięć do sporządzenia raportu i mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczność stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego (orzeczenie TSWE C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagany przepisami Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania.
   Mając na uwadze zapisy Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć, o których mowa w Aneksie II cyt. Dyrektywy.
   Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w § 4 i § 5 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. i wymogów określonych w Aneksie III ww. Dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

   W związku z powyższym dwukrotnie wezwano stronę o uzupełnienie dokumentacji wniosku (tj. 14.12.2009 i 08.01.2010 r.), po czym w dniu 08.01.2010 r. na wniosek Firmy Quintessens Polska Sp. z o.o. , ul. Okrzei 21, 48-130 Kietrz, Burmistrz Kietrza wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji transformatorowej w ramach projektu pod nazwą – wzrost innowacyjności poprzez zakup linii technologicznej i wprowadzenie nowych produktów” na działce nr 418/7 w Kietrzu, gm. Kietrz.
   Zawiadomieniem Nr WOR 7624/9/3/09/10 z dnia 12.01.2010 r. organ poinformował strony o wszczęciu postępowania . Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu: test.systemdobip.pl/um_kietrz, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Kietrzu przy ul. 3-go Maja 1 oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
   W dniu 19.01.2010 r. pismem Nr WOR 7324/9/4/09/10 organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.   
   Zawiadomieniem Nr WOR 7624/9/6/09/10 z dnia 26.01.2010 r. organ poinformował strony postępowania o w/w wystąpieniu. Niniejsza informacja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu: test.systemdobip.pl/um_kietrz, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Kietrzu przy ul. 3-go Maja 1 oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach pismem Nr NZ/MB-0780-1/10 z dnia 26.01.2010 r. przekazał pismo Burmistrza Kietrza o wyrażenie opinii
w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Opolu, do załatwienia wg. właściwości.
   Zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w swoim Postanowieniu Nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-063/1/10mj z dnia 09 lutego 2010 r. jak i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem Nr NZ/ZD-4325-3/10 z dnia 05.02.2010r. odstąpił od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
   Po zapoznaniu się z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz przeanalizowaniu założeń planowanego przedsięwzięcia, w dniu 01.03.2010 r. organ wydał postanowienie Nr WOR 7624/7/5/09 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Niniejsze postanowienie zostało umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu: test.systemdobip.pl/um_kietrz, wywieszone na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Kietrzu przy ul. 3-go Maja 1 oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
    Zgodnie z art. 10 §1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego organ wydał zawiadomienie stron Nr WOR 7624/9/8/09/10 z dnia 14.04.2010 r. o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z możliwością zapoznania się z materiałami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Informacja ta została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu: test.systemdobip.pl/um_kietrz, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Kietrzu przy ul. 3-go Maja 1 oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.
W przewidzianym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

   Biorąc powyższe pod uwagę organ przeanalizował i uwzględnił następujące uwarunkowania:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie:
- linii kablowej SN 15kV ( dł. 165 m ),
- kontenerowej stacji transformatorowej z pomiarem energii pośrednim ( typ MRw-
bpp 20/630-3, napięcie znamionowe 15 kV ),
- przyłącza kablowego nN 0,4 kV ( dł. 30 m ).
Stacja transformatorowa o napięciu znamionowym 15 kV będzie miała maksymalną moc przyłączeniową 450 kW typu kablowego. Ponadto stacja zawierać będzie układ pomiarowo-rozliczeniowy, trójsystemowy o napięciu 15 kV, składający się z przekładników prądowych
o klasie dokładności 0,5 przekładni dobranej do mocy umownej i mocy zwarcia, przekładników napięciowych o klasie dokładności 0,5, elektronicznego licznika energii elektrycznej oraz skrzynki kontrolno-pomiarowej.
   Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wyszczególnionych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć, mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm. ), jak również nie jest wymienione w Dyrektywie Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę 85/337EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne
i prywatne na środowisko naturalne ( Dz. U. UE.L 85.175.40 ze zmianami ).
W związku z rozbieżnością regulacji przepisów prawa polskiego – przepisów wykonawczych i unijnych w zakresie kwalifikacji w/w przedsięwzięć do sporządzenia raportu i mając na uwadze Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć finansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczność stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego ( orzeczenie TSWE C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa krajowego ( orzeczenie TSWE C-14/83 von Coloson i Kamman ) organ prowadzący postępowanie postanowił przeprowadzić wymagany przepisami cyt. Dyrektywy screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania.
   Weryfikacji wniosku w zakresie powyższej klasyfikacji przedsięwzięcia, organ dokonał przy uwzględnieniu kryteriów określonych w § 4 i § 5 w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. i wymogów określonych w Aneksie III w/w dyrektywy, w których sformułowane zostały szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
   Jak wynika z karty informacyjnej funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie przekraczać standardów jakości środowiska ani oddziaływać transgranicznie na środowisko. Równocześnie nie jest wymagane utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
   Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, na której planuje się budowę stacji elektroenergetycznej wynosi 1,184 ha. Obecnie teren ten jest niezagospodarowany. Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie zamyka się w granicach działki Nr 418/7, na którą inwestor ma tytuł prawny. W trakcie realizacji oddziaływanie przedsięwzięcia nie będzie kumulowało z innymi przedsięwzięciami.

   W trakcie realizacji inwestycji powstaną krótkotrwałe, lokalne uciążliwości związane z pracami budowlanymi i transportem tj. głównie emisja hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza. Stacja transformatorowa na etapie funkcjonowania nie będzie powodowała ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz nie będzie powodowała przekroczenia stężeń dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu.
  Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.
   W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego zamierzenia nie występują:
a) obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b) obszary wybrzeży,
c) obszary górskie lub leśne,
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych,
e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
g) obszary przylegające do jezior,
h) uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej.
   Ponadto na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono możliwego skumulowanego oddziaływani na środowisko, w tym również oddziaływania transgranicznego, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji.
   Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpień poważnej awarii, wpływa negatywnie na jakość wód powierzchniowych
i podziemnych, powodowała powstawania znacznej ilości odpadów.
   Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano rozwiązania projektowe zakładające ograniczenie negatywnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
- prowadzenie prac budowlanych w sposób pozwalający na zminimalizowanie ilości
  powstających odpadów,
- prowadzenie prac budowlanych z użyciem sprzętu ciężkiego, jedynie w porze dziennej,
- zastosowanie kontenerowej stacji transformatorowej zabudowanej, która wyeliminuje
  zagrożenia związane z porażeniem osób postronnych i zwierząt,
- zmontowanie misy olejowej w celu zabezpieczenia gruntu przed zanieczyszczeniem
   niekontrolowanym wyciekiem oleju z transformatora
   Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego, jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego wpływu. 
Potencjalne oddziaływanie zamyka się w granicach działki nr 418/7, do której inwestor ma tytuł prawny.
   Przedsięwzięcie, zarówno w fazie realizacji jak i jego eksploatacji, nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
   Planowana stacja transformatorowa zlokalizowana będzie w miejscowości Kietrz na działce nr ew. 418/7 k.m. 16, obręb Kietrz. Teren inwestycji jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Kietrz, uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/172/ 2005 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 kwietnia 2005 r. Działka Nr 418/7 położone w Kietrzu przy ul. Okrzei są oznaczone w niniejszym planie symbolem 1 P i stanowią tereny
z podstawowym przeznaczeniem dla przemysłu, magazynów i składów. W bezpośrednim otoczeniu inwestycji znajdują się tereny rolnicze, kolejowe oraz przemysłowe. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 240 m.

   W związku z powyższym po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu i lokalizację przedsięwzięcia oraz opinie organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu, tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa stacji transformatorowej w ramach projektu pod nazwą – wzrost innowacyjności poprzez zakup linii technologicznej i wprowadzenie nowych produktów” nr ew. działki 418/7, nie jest przedsięwzięciem, które spowoduje znaczące oddziaływanie na środowisko.

   W świetle art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), powyższe oznacza, ze realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie podlega obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia związanej z tą decyzją procedury oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz skala możliwego oddziaływania nie kwalifikuje tego przedsięwzięcia, jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

   Zgodnie z treścią art. 105 § 1 kpa, gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję umarzającą postępowanie.

   Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do niniejszej decyzji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

   Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 205,00 zł (słownie złotych: dwieście pięć) na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm).
Otrzymują:

1. Quintessens Polska Sp. z o.o.
    ul. Okrzei 21, 48 – 130 Kietrz
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
    Filplast –Głogówek, ul. 3- Maja 54, 48-250 Głogówek
3. Klich Wiktor
    ul. Salwatorska 29 m 15
    30 – 117 Kraków
4. Katolik Urszula i Henryk
    ul. Mickiewicza 62
    48 – 130 Kietrz
5. Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie
    ul. Szczęśliwicka 62
    00 – 973 Warszawa


Do wiadomości:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kietrz
2. tablice ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu
    oraz w miejscu inwestycji
3. a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Ireneusz Kaczmar Data wytworzenia informacji: 2010-05-18 11:29:28
Osoba, która odpowiada za treść: Ireneusz Kaczmar Data wprowadzenia do BIP 2010-05-18 11:29:28
Wprowadził informację do BIP: Jacek Karpina Data udostępnienia informacji: 2010-05-18 11:54:16
Osoba, która zmieniła informację: Jacek Karpina Data ostatniej zmiany: 2010-05-18 13:54:16
Artykuł był wyświetlony: 1965 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu