Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną - Urząd Miejski w Kietrzu
ˆ

Zasady udzielania dotacji na cele zwiazane z ochroną środowiska i gospodarką wodną

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn. „Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz w 2018 r.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-02 08:15:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Młynarska Data wytworzenia informacji: 2018-07-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Młynarska Data wprowadzenia do BIP 2018-07-02 08:15:05
Wprowadził informację do BIP: Beata Młynarska Data udostępnienia informacji: 2018-07-02 08:16:57
Osoba, która zmieniła informację: Beata Młynarska Data ostatniej zmiany: 2018-07-02 08:16:57
Artykuł był wyświetlony: 83 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn. „Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz w 2018 r.”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-18 16:13:27

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Młynarska Data wytworzenia informacji: 2018-06-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Młynarska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-18 16:13:27
Wprowadził informację do BIP: Beata Młynarska Data udostępnienia informacji: 2018-06-18 16:32:02
Osoba, która zmieniła informację: Beata Młynarska Data ostatniej zmiany: 2018-06-18 16:32:02
Artykuł był wyświetlony: 107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konkursowy nabór wniosków na 2018 r. na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 08:54:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy o możliwości skorzystania z dofinansowania na demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.  
            W związku z powyższym Gmina Kietrz ogłasza nabór wniosków od właścicieli nieruchomości, którzy w 2018 r. zamierzają realizować ww. zadanie. Wnioski należy składać osobiście w terminie do dnia 06 kwietnia 2018 r. (włącznie) w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, pok. nr 23-24, tel. 77 485 43 56, wew. 22 lub 34. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Środki przeznaczone na dofinansowane pochodzić będą z:
–   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu-  85%
–   środków własnych beneficjenta-15% (przez środki własne beneficjenta-gminy rozumie się również  środki beneficjentów końcowych, np. osób fizycznych, które wpłacają na konto gminy wymagany wkład).
Dofinansowaniu  podlegają koszty związane z demontażem, zbieraniem (wyrobów wcześniej  zdemontowanych), transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. WFOŚiGW w Opolu nie przewiduje ogłaszania kolejnych naborów w 2018 r.
 
Poniżej podajemy wykaz dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania:
 1. wniosek złożony do gminy,
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do budynku albo budowli lub lokali,
 3. zgoda na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów zawierających azbest, wydaną przez właściciela lub administratora budynku, w przypadku budynków nie będących własnością wnioskodawcy,
 4. potwierdzenie w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji, że dany obiekt budowlany został zinwentaryzowany w Urzędzie Miejskim w Kietrzu (osoby fizyczne) lub kserokopia informacji o wyrobach zawierających azbest, złożonej do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (pozostałe podmioty),
 5. kopia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzona przez osobę z uprawnieniami budowlanymi wg załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)- oryginał do wglądu,
 6. kopię zgłoszenia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Głubczycach robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, montaż, przebudowę, remont lub wykonanie innych robót budowlanych, obejmujących w swoim zakresie demontaż wyrobów zawierających azbest– zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane- oryginał do wglądu,
 7. w przypadku przedsiębiorców, należy złożyć dodatkowo potwierdzenie z wywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.         
 
Zainteresowane osoby proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji Urzędu Miejskiego w Kietrzu, nr tel. 77/485 43 56, wew. 22 lub 34. 
 
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Melioracji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Młynarska Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Młynarska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-13 08:54:39
Wprowadził informację do BIP: Beata Młynarska Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 08:54:43
Osoba, która zmieniła informację: Beata Młynarska Data ostatniej zmiany: 2018-03-13 08:55:48
Artykuł był wyświetlony: 318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu- VIII nabór

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-10 14:39:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 22 sierpnia br. Gmina Kietrz podpisała umowę dotacji  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pod nazwą: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz-VIII nabór”. Zadanie obejmowało demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie Gminy Kietrz i zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu.
 
Beneficjentami końcowymi dotacji byli właściciele 16 nieruchomości położonych na terenie Gminy Kietrz, którzy otrzymali 95% dofinansowania na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest.
 
Całkowity koszt zadania wyniósł 20.086,12 zł brutto, a środki przeznaczone na dofinansowanie pochodziły z:
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
  w wysokości: 17.073,20 zł (85%)
 • budżetu Gminy Kietrz w wysokości: 2.008,61 zł (10%).
 
Pozostała kwota w wysokości 1.004,31 zł (stanowiąca 5% całkowitej wartości zadania) została pokryta przez właścicieli nieruchomości, z których usunięto azbest.
 
W wyniku realizacji  zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 44,70 Mg wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania miała na celu  usunięcie wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie szkodliwego wpływu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu. Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz”, przyjętym uchwałą Nr VIII/67/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 maja 2011 r.
 
Beata Młynarska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Młynarska Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Młynarska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-10 14:39:34
Wprowadził informację do BIP: Beata Młynarska Data udostępnienia informacji: 2017-10-10 14:39:42
Osoba, która zmieniła informację: Beata Młynarska Data ostatniej zmiany: 2017-10-11 14:07:26
Artykuł był wyświetlony: 741 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybór wykonawcy zadania pn. „Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (VIII nabór)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-27 09:58:26

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Młynarska Data wytworzenia informacji: 2017-07-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Młynarska Data wprowadzenia do BIP 2017-07-27 09:58:26
Wprowadził informację do BIP: Beata Młynarska Data udostępnienia informacji: 2017-07-27 10:01:53
Osoba, która zmieniła informację: Beata Młynarska Data ostatniej zmiany: 2017-07-27 10:01:53
Artykuł był wyświetlony: 966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-09 08:14:41

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Beata Młynarska Data wytworzenia informacji: 2017-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Młynarska Data wprowadzenia do BIP 2017-06-09 08:14:41
Wprowadził informację do BIP: Beata Młynarska Data udostępnienia informacji: 2017-06-09 08:17:46
Osoba, która zmieniła informację: Beata Młynarska Data ostatniej zmiany: 2017-06-09 08:28:34
Artykuł był wyświetlony: 1179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

VIII konkursowy nabór wniosków na 2017 r. o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-10 15:07:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza VIII konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-10-12 13:44:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 19 lipca br. gmina Kietrz podpisała umowę dotacji  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz-VII nabór”. Zadanie obejmowało demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest na terenie gminy Kietrz i zostało zrealizowane przy udziale środków WFOŚiGW w Opolu.

Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-21 14:35:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załącznik C13-2/d
 
do zarządzenia 33/2010 z dnia 23.07.2010
Kietrz, dnia 20.06.2016 r.
 
Notatka służbowa z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: "Usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu Gminy Kietrz"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-03 13:57:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Ireneusz Kaczmar Data wytworzenia informacji: 2016-06-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ireneusz Kaczmar Data wprowadzenia do BIP 2016-06-03 13:57:10
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Dereń Data udostępnienia informacji: 2016-06-03 13:59:31
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Dereń Data ostatniej zmiany: 2016-06-03 13:59:31
Artykuł był wyświetlony: 2070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu