ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-07-02 15:08:11 Informacja ogłoszona dnia 2018-07-02 15:08:14 przez Krzysztof Dereń

Akapit nr - brak tytułu

 
Kietrz, dnia 02 lipca 2018 roku.
 
WKB 6722.4.27.2018
 
 
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Kietrzu, uchwały Nr L/455/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz.
Ww. uchwała Nr L/455/2018  Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz, jest do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 2, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 77 4854504, wew. 26.
Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. miejscowego planu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wnioski, uwagi należy składać:
  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz,
  • ustnie do protokołu, w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego w Kietrzu, w godzinach pracy urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email lub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Wniosek, uwaga powinien zawierać przedmiot wniosku, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy).
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Burmistrz Kietrza, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073, ze zm.).
 
 
 
Burmistrz Kietrza
 

 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu