ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 22/5, stanowiącego własność Gminy Kietrz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-22 14:09:12 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-22 14:14:09 przez Paulina Szczygieł

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 67 ust 1, 1a i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 1490, z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XXXV/326/2017 z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 22/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 149.A.2017 z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 22/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 204.A.2017 z dnia 18 września 2017 roku w sprawie wykazania do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu przy ul. Nowej nr 22/5 stanowiącego własność Gminy Kietrz, przeznaczonego do sprzedaży, Burmistrz Kietrza:
 
ogłasza  pierwszy  publiczny  przetarg  ustny  ograniczony
 
na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kietrz
Oznaczenie nieruchomości
Pow.
 
Numer nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego m. Kietrz
Cena wywoławcza nieruchomości 
 
Nr KW
OP1G/000 30440/2
 
działka
 nr 2000
 
 
0,1158 ha
 
udział
0,079
części
 
Kietrz,
ulica Nowa
nr 22/5
 
Lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 21,20 m2, usytuowany na poddaszu budynku, składający się z jednego pokoju i komórki.
 
44 MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).
SOKB – strefa ochrony  konserwatorskiej „B”.
 
9 800,00 zł netto
 
(słownie: dziewięć tysięcy
osiemset złotych 00/100)
 
w tym:
- 6 690,00 zł lokal;
- 3 110,00 zł udział w działce.
 
 
Przetarg jest ograniczony dla właścicieli lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku mieszkalnym położonym w Kietrzu przy ul. Nowej nr 22 ze względu na usytuowanie i wielkość lokalu.
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowego lokalu zwolniona jest z podatku VAT.
 
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 10:00
w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 980,00 zł /słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100/,
w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 23 stycznia 2018 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
W terminie do 23 stycznia 2018 r. osoby chętne do udziału w przetargu zobowiązane są do zgłoszenia w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 7-8) udziału w przetargu oraz złożenia oświadczenia, iż zapoznały się regulaminem i warunkami przetargu i wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości w takim stanie w jakim znajduje się w dniu składa oświadczenia.
Komisja przetargowa w terminie do 29 stycznia 2018 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu wywiesi listę osób zakwalifikowanych
do udziału w przetargu.
 
Uczestnicy przetargu winni posiadać przy sobie dowody tożsamości oraz dowód wpłaty wymaganego wadium.
 
W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 
Wpłacone wadium:
- zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej.
 
Wygrywający przetarg obowiązany jest zapłacić wylicytowaną cenę nieruchomości w ten sposób, żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej znajdowała się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 
Dodatkowych informacji, udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu (pokój nr 7-8), w dniach pracy Urzędu.
 
Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny, może odwołać ogłoszony przetarg.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu