ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

BURMISTRZ KIETRZA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM NA OKRES TRZECH LAT LOKALU UŻYTKOWEGO, POŁOŻONEGO W KIETRZU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO NR 10/H, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KIETRZ.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-07-13 12:18:00 Informacja ogłoszona dnia 2017-07-13 12:19:09 przez Henryk Pawlina, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Kietrz, dnia 10.07.2017 r.                                                                                                                                                                                                  
Ogłoszenie  o  przetargu
 
Na podstawie art. 37 ust. 4 , art. 38 , art. 40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: z 2016 r., poz.446 z póżn. zm./, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości /tekst jedn.: Dz. U. z 2014, poz. 1490, z późn. zm./, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 118.A.2015 z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem na okres 3 lat lokali użytkowych nr H i I mieszczących się w budynku przy ul. Głubczyckiej 3 w Kietrzu i lokalu użytkowego nr H mieszczącego się              w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 98.A.2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego nr H położonego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Wojska Polskiego nr 10 w Kietrzu, stanowiącego własność Gminy Kietrz, przeznaczonego do oddania w najem na okres trzech lat, Burmistrz Kietrza:
 
o g ł a s z a   p i e r w s z y   p u b l i c z n y   p r z e t a r g   u s t n y   n i e o g r a n i c z o n y
 
na oddanie w najem na okres trzech lat n/w lokalu , stanowiącego  własność Gminy Kietrz.
 

Akapit nr - brak tytułu

 
Oznaczenie nieruchomości
Numeracja nieruchomości
Opis nieruchomości
Przeznaczenie         w planie zagosp.  przestrz. m. Kietrz
Cel  najmu
Okres najmu
Cena wywoławcza stawki czynszu miesięcznego      za 1m² pow. użyt.
KW Nr OP1G/00020660/7
dz. nr 1852/2 o pow. 0,1006 ha
 
 
Kietrz,
ul. Wojska Polskiego
nr 10/H
Lokal użytkowy nr H o pow. użytkowej 17,00 m² mieszczący się na parterze budynku przy ul. Wojska Polskiego nr 10,  składający się z czterech pomieszczeń użytkowych.
Wyposażony w instalacje wewnętrzne: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.
 
 
8 MWU –stanowi „tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej (ukształtowanych i projektowanych)”. Strefa ochrony konserwatorskiej „A”.
 
Usługi nieuciążliwe
 
trzy lata
4,00 zł netto  za 1m2
 plus podatek VAT według obowiązującej stawki
 
Najemca oprócz czynszu będzie ponosił :
a) płatności z tytułu podatku od nieruchomości,
b) koszty związane z zużyciem energii elektrycznej , zużyciem wody, wywozem nieczystości stałych i płynnych.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. o godz. 10:00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.
 
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości 200,00 zł /słownie: dwieście złotych 00/100/,
w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 21 września 2017 r.
znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 
            Dowód wniesienia wadium oraz oświadczenie (zał. nr 2) o zapoznaniu się z regulaminem i warunkami przetargu oraz projektem umowy najmu podlega przedłożeniu przez uczestnika przetargu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
            Uczestnicy przetargu winni posiadać przy sobie dowody tożsamości.
 
            Wpłacone wadium:
- zostanie zaliczone na poczet przyszłych czynszów, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
- zostanie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,
- ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.
 
            W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich,
ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na zawarcie umowy najmu na przedmiotowy lokal.
 
Dodatkowych informacji, udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu /pokój nr 7 - 8/,
w dniach pracy Urzędu.
 
Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny, może odwołać ogłoszony przetarg.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu