Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/261/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany: 1. w § 6 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
"ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza do wysokości 200 000,00 zł.".


§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 189 917,75 zł

Dochody majątkowe
Dz. 600   Transport i łączność 189 917,75
  § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 189 917,75

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 990 000,00 zł

Wydatki bieżące
Dz. 750   Administracja publiczna 20 000,00
  Rozdz.75023 Urzędy gmin 20 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 20 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00
Wydatki majątkowe
Dz.600   Transport i łączność 790 000,00
  Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 790 000,00
wydatki majątkowe 790 000,00
Dz.700   Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00
  Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00
wydatki majątkowe 100 000,00
Dz.900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000,00
  Rozdz.90095 Pozostała działalność 80 000,00
wydatki majątkowe 80 000,00

2. Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie 110 000,00 zł

Wydatki bieżące
Dz. 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80 000,00
  Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 80 000,00
w tym:
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym: 80 000,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 000,00
Wydatki majątkowe
Dz. 600   Transport i łączność 30 000,00
  Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00
wydatki majątkowe 30 000,00

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetowe w kwocie 690 082,25 zł

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 690 082,25

 

§ 5. Aktualna wartość budżetu na rok 2020 w wyniku dokonanych zmian wynosi kwotę w zł. Dochody-53 478 358,73
Wydatki-54 319 475,52
Przychody - 1 846 116,79
Rozchody-1 005 000,00

§ 6. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 7. Załącznik nr 9 do uchwały nr XVI/180/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kietrz na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. § 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas


.

 

PDF   Uchwała Nr XXII/261/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19-08-2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na 2020 rok.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XXII/261/2020.docx

DOCXZałącznik nr 2 XXII/261/2020.docx