Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 115.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 115.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż niezabudowanej działki nr 355/4, położonej w Rozumicach,

stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

          Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) art.25 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz.65 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr XX/244/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  działki nr 355/4, położonej w Rozumicach, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Rozumicach, ewidencyjnie oznaczonej nr 355/4 k.m.3 o powierzchni 0,1700 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00021170/2 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 20 000,-, (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)                         

3.  Ustalam wadium w wysokości 2 000,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

 

§ 2.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.   Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr  115.A.2020

                                                                                                     Burmistrza Kietrza z dnia 26.08.2020r.

 

 WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65.z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

Działka nr 355/4 a.m.3, obręb Rozumice o powierzchni 0.1700 ha, położona w Rozumicachzapisana w księdze wieczystej OP1G/00021170/2 Sądu  Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, oraz terenów użytkowanych rolniczo. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do kwadratu. Ukształtowanie terenu – płaskie, aktualnie działka objęta dzierżawą na rzecz osób fizycznych, na czas nieoznaczony, na podstawie umowy z dnia 21.04.2020 r. Działka wg ewidencji  gruntów i budynków nieruchomość  stanowi grunty orne (RIIIa) o pow.  0.0393 ha oraz pastwiska (PsIII) o pow. 0.1307 ha. Nieruchomość ogrodzona płotem z elementów metalowych, posiadająca dostęp do drogi transportu rolnego. Gmina nie poniosła nakładów na budowę ogrodzenia.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem przeznaczona jest pod funkcję rolniczą (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze) na rysunku planu oznaczonych symbolem R, oraz pod tereny zabudowy mieszkaniowo -  usługowej o niskiej intensywności, na rysunku planu oznaczonych symbolem MNUu oraz MNUp.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 20 000,- zł, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm./

 

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

 

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 7.10.2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:                                               

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od 26.08.2020 r.  do 16.09.2020r.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator