Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 114.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 114.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 26 sierpnia  2020 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż   niezabudowanej działki gruntu nr 1739/2, położonej w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust.1 i  art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.), oraz realizując uchwałę  nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  działki nr 1739/2 położonej w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.1.  Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej, ewidencyjnie oznaczonej nr 1739/2 k.m.2 o powierzchni 0,0484 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą netto działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 28 000,- (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100) która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)

3.  Ustalam wadium w wysokości 2 800,-zł .

4.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

 

§ 2.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest jej zagospodarowanie  wynikające z zapisów miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.

 

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl . Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 114.A.2020

                                                                                                  Burmistrza Kietrza z dnia 26.08.2020r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

Działka nr 1739/2 k.m.2 powierzchni 0,0484 ha;  wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego  w Głubczycach.

 

2. Opis nieruchomości:

Działka położona w Kietrzu przy ulicy Młyńskiej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w pobliżu rzeki Troi. Działka jest porośnięta drzewami i krzewami, stanowi plombę budowlaną pomiędzy dwoma budynkami  oznaczonymi adresowo  Młyńska  12 i 16. Ukształtowanie terenu płaskie o nieznacznych deniwelacjach.  Na działce znajdują się  drobne obiekty  nietrwale związane z gruntem, które zapewne mogą być poddane rozbiórce. W ulicy Młyńskiej przebiegają sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa. Działka ma dostęp do drogi publicznej- ulicy Młyńskiej. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności, na rysunku planu oznaczonych symbolem 90 MNUu,  na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=0,2% oznaczone  symbolem SZP500, na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=1% oznaczone  symbolem SZP100, na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=10% oznaczone  symbolem SZP10, strefa ochrony konserwatorskiej „B” oznaczona symbolem SOKB.

 

4. Cena wywoławcza netto nieruchomości: 28 000,-  zł ,
    powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

 

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

 

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem  07.10.2020 r.   

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,  e-mail: 

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od 26.08.2020 r.  do 16.09.2020r.

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator