Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 113.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE  Nr 113.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia  26 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej działką nr 1929/4,       położonej w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.2 pkt.6 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.), oraz realizując uchwałę nr XXI/252/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, oznaczonej działką nr 1929/4, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej, oznaczoną ewidencyjnie działką gruntu nr 1929/4 k.m.19, obręb Kietrz o powierzchni 0,0265 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00032626/4 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę nieruchomości opisanej w § 1. ust.1, na kwotę 13 600,-zł, (słownie złotych: trzynaście tysięcy sześćset 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.)

 

§ 2.1. Celem sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem, jest poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych w ewidencji gruntów działką nr 623/4 i 1929/2 obręb Kietrz. 

2. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w protokole rokowań, spisanym  w wykonaniu niniejszego zarządzenia.   

 

§ 3.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator

                

 

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 113.A.2020

                                                                                                  Burmistrza Kietrza z dnia 26.08.2020r.

                            

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,                na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

Zabudowana działka nr 1929/4 k.m.19, powierzchni 0,0265 ha;  wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00032626/4 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni  0,0265 ha położona w Kietrzu przy ul. Nadbrzeżnej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Działka położona w pobliżu rzeki Troi, południową jej część stanowi mur graniczący z  drogą publiczną- ulicą Nadbrzeżną.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r.,  działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności, na rysunku planu oznaczonych symbolem 87 MNUu, na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=0,2% oznaczone  symbolem SZP500, na granicy zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią P=1% oznaczone  symbolem SZP100, Strefa ochrony konserwatorskiej „B”

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 13 600,-zł,                                                                                              

   powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży,

 

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż  w trybie bezprzetargowym w myśl reguły art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.65 z późn.zm.).

 

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 7.10.2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, email.

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od 26.08.2020 r.  do 16.09.2020r.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ mgr. Dorota Przysiężna - Bator