Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 112.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 26 sierpnia 2020 r.

     ZARZĄDZENIE Nr 112.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia  26 sierpnia 2020 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 420/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.2 pkt.6 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2020r., poz. 65 z późn. zm.), oraz realizując uchwałę nr XX/242/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 420/1 położonej   w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Ściborzycach Wielkich, oznaczoną ewidencyjnie działką gruntu nr 420/1 k.m.3, o powierzchni 0,0200 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021167/8 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Ustalam cenę nieruchomości opisanej w § 1. ust.1, na kwotę 960,-zł, (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt 00/100)

 

§ 2.1.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów działką  nr 420/2 obręb Ściborzyce Wielkie. 

2. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w protokole rokowań, spisanym

w wykonaniu niniejszego zarządzenia. 

                          

§ 3. 1.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

 

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 112.A.2020

                                                                                                    Burmistrza Kietrza z dn. 26.08.2020r.

                                    

                      

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

Działka nr 420/1 powierzchni 0,0200 ha;  wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej nr OP1G/00021167/8 Sądu Rejonowego

w  Głubczycach.

 

2. Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana położona w Ściborzycach Wielkich, w sąsiedztwie terenów rolniczych oraz zabudowy mieszkaniowej.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., Działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenach rolniczych (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze), na rysunku planu oznaczonych symbolem R.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 960,-  zł, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm./   

                                                                                           

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż  w trybie bezprzetargowym w myśl reguły art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.65 z późn.zm.).

 

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 7.10.2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail: 

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

w terminie od 26.08.2020 r.  do 16.09.2020r.