Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 104.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 104.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 roku

w sprawie wykazania do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony działki nr 221 położonej w Kozłówce, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

           Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713/, art. 35 ustawy     z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm. /oraz Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 103.A.2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony działki nr 221, położonej w Kozłówce.

Burmistrz Kietrza zarządza :

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. działki

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagosp.  przestrz. gm. Kietrz

Cel użyczenia

Okres użyczenia

 

   dz. nr 221 

      k.m. 3

KW nr OP1G/00021166/1

1,0100 ha

 

 

Kozłówki

 

Na przedmiotowej działce jest urządzone boisko sportowe

Teren usług sportu i rekreacji  – projektowane.

 

Użyczenie na rzecz LZS „Gwiazda” Kozłówka z siedzibą w Bogdanowicach, al. Jana Pawła II 3a/1 z przeznaczeniem na prowadzenie zawodów sportowych, treningów oraz imprez sportowych. 

 

czas nieoznaczony

2. Szczegółowy zakres i warunki przedmiotu użyczenia zawarte zostaną w umowie użyczenia.

3. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.