Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 14 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 107.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 14 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego,

na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej bezużytecznymi budynkami oznaczonej ewidencyjnie nr 46/10, położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i ust.2, art. 37 ust.1 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.), oraz realizując uchwałę nr XX/241/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 46/10 położonej w Kietrz przy ul. Okopowej, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

zarządzam, co następuje:

 

 § 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności nieruchomości zabudowanej bezużytecznymi budynkami gospodarczymi opisanej ewidencyjnie działką nr 46/10 o powierzchni 0,4457 ha, położonej w Kietrzu przy ul. Okopowej, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

Nieruchomość obciążona jest siedmioma umowami dzierżawy pomieszczeń gospodarczych wraz z częścią gruntu zawartych na czas oznaczony oraz jedną umową najmu na czas nieoznaczony.

2.  Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę 240 000,- (słownie złotych: dwieście czterdzieści tysięcy 00/100).

3.  Ustalam wadium w wysokości 24 000,-zł

4.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.1.Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest realizacja zabudowy mieszkaniowej -wielorodzinnej z zastrzeżeniem następujących obowiązków:

  1. nabywca działki zobowiąże się do rozbiórki bezużytecznych budynków, a następnie do jej zabudowy w ramach ustaleń wynikających ściśle z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., w terminie do 4 (czterech) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 2 (dwóch) lat od daty podpisania tejże umowy;

  2. w przypadku wtórnego zbycia działki , określone w pkt.1) terminy, nie ulegają wydłużeniu;

  3. za rozpoczęcie zabudowy, o której mowa w pkt. 1),  uważa się wybudowanie fundamentów, a za zakończenie zabudowy, dostarczenie Gminie zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o zakończeniu budowy;

  4. w przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt.1),  powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, długotrwałe powyżej 10-dni mrozy poniżej -10 ºC, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, terminy określone w pkt.1)  uważa się za zachowane w przypadku ich przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw;

  5. przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt.1) z przyczyn określonych w pkt.4), skutkować będzie ustaleniem dodatkowego terminu zabudowy, pod warunkiem zawiadomienia Gminy w formie pisemnej, w terminie 30-dni od ustania przeszkód;

  6. niedotrzymanie terminów zabudowy, o których mowa w pkt.1), skutkować będzie naliczeniem kar umownych wynoszących 10% ceny sprzedaży nieruchomości. Obowiązek ponoszenia kar powstaje po upływie terminów zabudowy wskazanych w umowie. Kary płatne będą z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży. Za każdy, następny rok zwłoki, kara umowna ulegnie zwiększeniu o dalsze 10% ceny sprzedaży nieruchomości; przy czym kary za nieterminowe rozpoczęcie i zakończenie budowy, nie kumulują się;

  7. w celu zabezpieczenia zapłaty kar umownych określonych w pkt. 6), nabywca działki ustanowi na rzecz Gminy Kietrz, na przedmiotowej nieruchomości, hipotekę w wysokości 100 000,00 zł.

  8. nabywca nieruchomości zobowiąże się do ustanowienia na nabywanej działce nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie służebności gruntowej, w postaci drogi koniecznej biegnącej pasem o szerokości 5 m, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 46/10, szlakiem wyznaczonym na mapie ewidencyjnej, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 46/9 k.m.5, obręb Kietrz, zapisanej w księdze Wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

  1. Zobowiązania nabywcy wynikające z ust.1 pkt.1-8, zawarte zostaną w  protokole z przeprowadzonego przetargu oraz w notarialnej umowie sprzedaży.

 

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl .Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do ZARZADZENIA Nr 107.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 14.08.2020 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 z późn.zm.)

 

Burmistrz KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

powierzchnia nieruchomości :

Nieruchomości zabudowana bezużytecznymi budynkami gospodarczymi oznaczona działką nr 46/10 powierzchni 0,4457 ha; wpisana w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomości zabudowana bezużytecznymi budynkami gospodarczymi w złym stanie technicznym, nie przedstawiającymi żadnej wartości rynkowej, położona w Kietrzu przy ul. Okopowej, przeznaczona po dokonaniu rozbiórki pod realizację zabudowy mieszkaniowo - usługową wielorodzinnej, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta, z zastrzeżeniem terminów zabudowy w ciągu

4 lat. W pasie drogowym ul. Okopowej znajdują się sieci: wodociągowa, napowietrzna elektroenergetyczna oraz kanalizacji sanitarnej. Od strony północnej w ulicy Matejki przebiega sieć gazowa. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Znajdujące się na działce zdekapitalizowane budynki gospodarcze, obecnie będące przedmiotem dzierżawy, kwalifikują się do rozbiórki.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej wielorodzinnej na rysunku planu oznaczonych symbolem 3 MWU, - strefa ochrony konserwatorskiej „A”- SOKA, stanowisko archeologiczne SA. Działka stanowi część kwartału objętego rejestrem zabytków. Sposób zagospodarowania – zgodnie z ustaleniami planu.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nabywca działki zobowiąże się do jej zabudowy w ramach ustaleń wynikających ściśle
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz w terminie do
4 (czterech) lat od daty podpisania notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie zabudowy nastąpi w terminie do 2 (dwóch) lat od tej daty.

Niedotrzymanie terminów zabudowy skutkować będzie naliczeniem kar umownych.

5. Cena wywoławcza netto nieruchomości: 240 000,- zł ,
nie uwzględnia wartości bezużytecznych budynków kwalifikujących się do wyburzenia.

Cena zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust 1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm./

6. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży :

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

7. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 25.09.2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu,

48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w terminie od 14.08.2020 r. do 04.09.2020r.