Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE 102.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 12 sierpnia 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE 102.A.2020

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Ściborzycach Wielkich 101, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

 

    Na podstawie: art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713), art.25 ust 1,2 w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.1 pkt 3 ust.6a i 6b, art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), art.3 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 532 z późn. zm.) oraz realizując uchwały: Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe i Nr XXI/255/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Ściborzycach Wielkich 101, stanowiącego własność Gminy Kietrz

zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Przeznaczam do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomość obejmującą działkę gruntu nr 519 o powierzchni 0,0500 ha, której częścią składową jest budynek jednorodzinny, parterowy, częściowo podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, murowany, kryty blachodachówką, mieszczący jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 121,25 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, klatki schodowej, poddasza oraz 3 pomieszczeń gospodarczych, położoną w Ściborzycach Wielkich 101.
 2. Ustalam cenę lokalu na kwotę 71 600,00 zł. (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset 00/100) w tym wartość gruntu 10 600,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy sześćset 00/100).
 3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w  Głubczycach nr OP1G/00014553/9 na własność Gminy Kietrz.

§2.

Udzielam 70 % bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu  opisanego w §1.

§3.

Termin i sposób zapłaty ceny zostaną szczegółowo określone w protokole rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

§4.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr 102.A.2020

                                                                            Burmistrza Kietrza

                                                                                   z dnia: 12 sierpnia 2020 r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

 

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z póżn.zm.)

 

B u r m i s t r z  K i e t r z a

 

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość :

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Zabudowana działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 519 położona w Ściborzycach Wielkich 101, o powierzchni łącznej 0,0500 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1G/00014553/9 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

 1. Opis nieruchomości:

Działka gruntu nr 519 o powierzchni 0,0500 ha, której częścią składową jest budynek jednorodzinny, parterowy, częściowo podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, murowany, kryty blachodachówką, mieszczący jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 121,25 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, klatki schodowej, poddasza oraz 3 pomieszczeń gospodarczych, położoną w Ściborzycach Wielkich 101.. 

 1. Cena nieruchomości:

Składnik budowlany

61 000,00 zł.

              Składnik gruntowy

10 600,00 zł.

 

 

 

 

 

 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie ze zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/6/2014 z dnia 18.12.2014, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności, ukształtowane, oznaczone na rysunku planu symbolem – MNUu, Drogi gminne – KDG.

 1. Wysokości stawek procentowych z tyt. użytkowania wieczystego: nie dotyczy
 2. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy
 3. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
 4. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Tryb bezprzetargowy na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą działki gruntu nr 519;

 1. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo o nabycie nieruchomości z mocy art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 23.09.2020r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń  w terminie 12.08.2020 r.  do 02,09,2020 r.