Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 99.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia  07 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 109/3, położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.28, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.2 pkt.6 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2020r., poz. 65 z późn. zm.), oraz realizując uchwałę nr XVIII/225/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kietrz przy ul. Zielonej, oznaczonej działką nr 109/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Kietrzu przy ul. Zielonej, oznaczoną ewidencyjnie działką gruntu nr 109/3 k.m.1, obręb Kietrz o powierzchni 0,0175 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz. Częścią składową nieruchomości są zabudowania gospodarcze tj. budynek gospodarczy z garażami i poddaszem użytkowym, oraz budynek gospodarczy niski, oba o konstrukcji murowanej i dachach drewnianych krytych blachodachówką oraz papą. Budynki te o łącznej powierzchni ok 100 m2 zostały wybudowane w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, nakładem środków finansowych poprzedników prawnych nabywcy.

2.  Ustalam cenę nieruchomości opisanej w § 1. ust.1, na kwotę 61 801,-, (słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset jeden 00/100) w tym :         

53 651,- zł

wartość zabudowań (nakłady)

 8 150,- zł

                    wartość gruntu

 

Cena ta nie obejmuje wartości nakładów poniesionych na wzniesienie zabudowań opisanych w ust.1.

§ 2.1. Celem sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem, jest poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 109/4 obręb Kietrz. 

2. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w protokole rokowań, spisanym w wykonaniu niniejszego zarządzenia.   

§ 3.  Wyrażam zgodę na rozliczenie z nabywcą nakładów w wysokości  53 651,-zł   poniesionych na wybudowanie budynków gospodarczych poprzez potracenie ceny o której mowa w ust.2.

§ 4.  Cena gruntu w wysokości 8 150,-zł powiększona zostanie o podatek  od towarów i usług wg. stawki 23 %, albowiem w rozumieniu art.7 ust.1  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przeniesienie własności budynków objętych tym zarządzeniem nie stanowi „dostawy towaru”.             

§ 5. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§ 6. Uchyla się w całości  zarządzenie nr 234.A.2019 Burmistrza Kietrz z dnia 08 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, oznaczonej działką nr 109/3, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                           

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 99.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 07.08.2020r.

                                   

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości : 

    Zabudowana działka nr 109/3 powierzchni 0,0175 ha;  wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami gospodarczymi o powierzchni ok. 100,00 m2  położona w Kietrzu przy ul. Zielonej w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Stanowi wydłużony pas gruntu, który użytkowany jest jako ogród.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności, na rysunku planu oznaczonych symbolem 14 MNUu,

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 61 801,-  zł , nie obejmuje wartości nakładów poniesionych na wzniesienie zabudowań gospodarczych. Cena gruntu w wysokości 8 150,- zł powiększona zostanie o podatek VAT wg. stawki 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż  w trybie bezprzetargowym w myśl reguły art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.65 z późn.zm.).

6. Pierwszeństwo nabycia:

    Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) lub odrębnych przepisów, upływa z dniem 18.09.2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,Adres .

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń w terminie od 07.08.2020 r.  do 28.08.2020r.