Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 98.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 07 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 98.A.2020

Burmistrza Kietrza

z dnia 07 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, na sprzedaż niezabudowanej działki nr 559/2, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) art.25 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020 r., poz.65  z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr LIV/482/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości, oznaczonej działką  nr 559/2, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam  do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego  przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Ściborzycach Wielkich, ewidencyjnie oznaczonej nr 559/2 o powierzchni 0,3101 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00021167/8 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 33 000,-, (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące 00/100)

3.  Ustalam wadium w wysokości 3 300,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.   Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu, opublikowany zostanie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 98.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 07.08.2020r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.65.z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: 

    Działka nr 559/2 a.m.3, obręb Ściborzyce Wielkie o powierzchni 0.3101 ha, położona w Ściborzycach Wielkichzapisana w księdze wieczystej OP1G/00021167/8 Sądu  Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

     Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej oraz terenów użytkowanych rolniczo. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta Ukształtowanie terenu – pochyłe, obecnie działka nie jest użytkowana. Na terenie działki znajdują się pozostałości po starym budynku. Nieruchomość nie jest ogrodzona. Działka ma dostęp do drogi publicznej – działki nr 540. Działka znajduje się w granicach stref technicznych linii elektroenergetycznych. Wg ewidencji  gruntów i budynków nieruchomość  stanowi grunty orne (RIIIa) o pow.  0.1859 ha oraz tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp) o pow. 0.1242 ha.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

    Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

    W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem przeznaczona jest pod funkcję rolniczą (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze) na rysunku planu oznaczonych symbolem R, oraz pod tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, na rysunku planu oznaczonych symbolem RMu.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 33 000,- zł, zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm./

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

6. Pierwszeństwo nabycia:

    Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 18.09.2020 r.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń  w terminie od 07.08.2020 r.  do 28.08.2020r.