Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 96.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 24 lipca 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 96.A.2020

BURMISTRZA KIETRZA z dnia 23 lipca 2020 r.

 

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kietrzu

przy ul. Głubczyckiej 4/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz, na rzecz najemcy

 

    Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.713), art.25 ust 1,2                w związku z art. 23 pkt 7, art. 34 ust.1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2,  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 532 z późn. zm.) oraz realizując uchwały: Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków ustalenia bonifikaty                i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe i Nr XVIII/217/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia  27 lutego 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego  w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 4/1, stanowiącego własność Gminy Kietrz

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wyrażam zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 70,36 m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki,  przedpokoju, do którego przynależy  piwnica o pow. 18,73 m2 oraz strych    o pow. 36,88 m2, znajdującego się na II kondygnacji budynku mieszkalnego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 4. Z własnością lokalu związany będzie udział wynoszący 2559/10000 części, w częściach wspólnych budynku  i innych urządzeniach, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali znajdujących się w budynku. Ustalam cenę lokalu na kwotę 123 200 zł. (słownie złotych: sto dwadzieścia trzy tysiące dwieście zł 00/100)
  2. Wyrażam zgodę na sprzedaż udziału wynoszącego 2559/10000 części w działce nr 1801, o powierzchni łącznej 0,0543 ha, którego cena  wynosi 5500,00 zł. (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset zł 00/100)
  3. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w  Głubczycach  nr OP1G/00035649/2.

§2.

Udzielam 70% bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu  opisanego w §1. oraz udziału  w nieruchomości wspólnej.

      §3.

Termin i sposób zapłaty ceny zostaną szczegółowo określone w protokole rokowań w sprawie ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży.

      §4.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

       §5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

PDFZałącznik do zarządzenia Nr 96.A.2020.pdf