Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Kietrza z dnia 24.07.2020 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KIETRZA

Z DNIA 24  lipca 2020 ROKU

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Dzierżysław.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293, ze zm.) oraz na podstawie art. 39, art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283, ze zm.), zawiadamiam, o podjęciu przez Radę Miejską w Kietrzu, kolejno uchwał:

  • XX/240/2020 z dnia 28 maja 2020 roku,
  • Nr XXI/250/2020 z dnia 30 czerwca  2020 roku,

zmieniających uchwałę Nr XVII/192/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław.

W ww.  uchwałach:

  • Nr XX/240/2020 z dnia 28 maja 2020 roku,
  • Nr XXI/250/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu  z dnia 30 czerwca 2020 roku,

zmieniających uchwałę Nr XVII/192/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dzierżysław, dokonuje się zmiany załącznika graficznego, polegającej na korekcie granic obszaru objętego planem.

Ww. uchwały wraz z załącznikami graficznymi, odpowiednio, stanowiącymi ich integralne części, są do wglądu w Urzędzie Miejskim w Kietrzu, w Referacie Gospodarki Komunalnej,  Budownictwa i Drogownictwa, pokój nr 2, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem telefonu: 77 4854504, wew. 26.

Zainteresowani mogą składać wnioski, uwagi do ww. miejscowego planu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wnioski, uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, na adres sekretariat@kietrz.pl

Wnoszący wnioski, uwagi, podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Dodatkowo przedmiot wniosku, uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt planu – Burmistrz Kietrza, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293, ze zm.).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Kietrza danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Kietrza.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Kietrza, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.bip.kietrz.pl/ochrona-danych-osobowych.html

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator