Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 92.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 7 lipca 2020 roku

w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat gruntów z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, działkę siedliskową w 1/2  części i na wjazd i dojście do nieruchomości położonych w Kietrzu, Nowej Cerekwi i Chróścielowie, stanowiących własność Gminy Kietrz.

                Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm./, art.13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm. /, zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 91.A.2020 z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, działkę siedliskową 1/2 części i na wjazd i dojście do nieruchomości położonych w Kietrzu, Nowej Cerekwi i Chróścielowie, stanowiących własność Gminy Kietrz,

Burmistrz Kietrza zarządza :

 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.   w ha

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagosp. przestrz.  m. Kietrz i w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. gm. Kietrz

Cel  dzierżawy i powierzchnia dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu rocznego

 za 1m²

KW Nr

OP1G/00019442/3

 dz. nr 2026

 

0,0570

Kietrz 

ul. Głowackiego

 Działka oznaczona w ewidencji gruntów: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp

 - Tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (ukształtowane) 

- tereny dróg wewnętrznych.

Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,0570 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

 

do 3 lat

 0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

KW Nr OP1G/00011929/5

dz. nr  1858/1

 

0,1395

Kietrz    

ul. Wojska Polskiego

Działka oznaczona w ewidencji gruntów: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy - Bp

Tereny zieleni urządzonej (ukształtowane i projektowane).

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0633 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

 

do 3 lat

 0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

KW Nr

OP1G/000 21162/3

dz. nr 846/1

 

0,0570

Kietrz

ul. Raciborska

Działka oznaczona w ewidencji gruntów: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp.

- Tereny rolnicze,

- Tereny zalewowe.

 

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0570 ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

 

do 3 lat

0, 20 zł/m²  do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        

KW Nr

OP1G/00012651/2

dz. nr 303

 

0,4400

Kietrz

ul. Różana

Działka oznaczona w ewidencji gruntów:                     - tereny mieszkaniowe         - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).

Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,2200 z przeznaczeniem na działkę siedliskową.

 

do 3 lat

0,20 zł/m²   do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

KW Nr

OP1G/000 21172/6

dz. nr 714/4

 

0,2400

Nowa Cerekwia                               

ul. Raciborska

Działka oznaczona w ewidencji gruntów:                  - grunty orne RIIIa o pow. 0,1800 ha,

- pastwiska PsIII o pow. 0,0600 ha.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (projektowane).

Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,2400 z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

 

do 3 lat

0,15 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

KW Nr

OP1G/00021164/7

 dz. nr 528/2

 

0,8500

 

Chróścielów

Działka oznaczona w ewidencji gruntów: drogi – dr.

 

Drogi powiatowe.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0021 ha                        z przeznaczeniem na dwa wjazdy i dojście do nieruchomości oznaczonej działką nr 621/2 położonej w chróścielowie.

 

do 3 lat

1,00 zł/m² plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 

2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.