Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

 Kietrz, dnia 16.11.2022 r.

Burmistrz Kietrza 

ogłasza

trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego, położonego w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17B, stanowiącego własność Gminy Kietrz.

Położenie nieruchomości:

Ulica,

księga wieczysta,

Obręb, k.m.,

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. przestrzennego Gminy Kietrz

 

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium zł

Termin wpłaty

 

Termin przetargu

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  

Kietrz                            ul. Głubczycka 17B


OP1G/00040962/0

 

0013 Kietrz,  k.m.5

działki nr:
1745, 1746

 

0,2837 ha

 

 

Lokal użytkowy 17B o pow. użytkowej 32,60 m2, usytuowany na I kondygnacji (parterze) budynku mieszkalnego, wymagającego remontu, wielorodzinnego, składający się z 3 pomieszczeń wraz z udziałem w wysokości 0,0300 w części wspólnej gruntu i budynku.

35 MNUu– tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności  (ukształtowane)

 

38 000,00 zł

(słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy zł 00/100)

 

w tym: 13,94 % stanowi wartość ułamkowej części gruntu związanej ze zbywanym lokalem

3 800,00 zł

do 15.12.2022r. musi widnieć na rachunku Gminy Kietrz

21.12.2022r o godz. 11:00

I przetarg zorganizowany 29 sierpnia 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

II przetarg zorganizowany 15 listopada 2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

 

1.Przetarg odbędzie się 21.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu, przy ul. 3-Maja 1, w Sali Konferencyjnej  nr 25, poziom III,

 (wejście od strony parkingu) o godz.11:00.

2.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, na podstawia art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2021, poz.1899, z 2022 r. poz. 1846/ upłynął 18 lipca 2022 r.

3.Cena nieruchomości:

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej, ustalona w wyniku przetargu jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm./ Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty ceny nieruchomości, pomniejszonej o wpłacone wadium, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaż.

4. Wadium

4.1.Wadium w wysokości i terminie określonym w tabeli, należy wpłacić w pieniądzu w formie przelewu na konto Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001  Bank Spółdzielczy Racibórz o/Kietrz, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być uznana na rachunku gminy najpóźniej  do dnia 15.12.2022r.

4.2. Dowód wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać kto lub na czyją rzecz wpłacił wadium i tym samym kto jest uprawniony do wzięcia  udziału w przetargu  na zbycie określonej  nieruchomości lokalowej.

4.3. W przypadku chęci nabycia nieruchomości w udziałach, wpłata wadium musi być dokonana przez każdego z potencjalnych przyszłych nabywców, w wysokości proporcjonalnej do nabywanych udziałów.                   

4.4. Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami nieruchomości lokalowej, wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu w formie wskazanej w zgłoszeniu udziału w przetargu.

5. Uczestnictwo w przetargu

5.1.Uczestnikami przetargu mogą być polskie i zagraniczne osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także polskie

i zagraniczne osoby prawne i inne osoby ustawowe, należycie reprezentowane jeżeli:

 •  wpłacą wadium w wymaganej wysokości i terminie,
 •  w dniu przetargu, przed  jego rozpoczęciem złożą podpisane własnoręcznym podpisem zgłoszenie do udziału w przetargu. W  przypadku pełnomocnika, zgłoszenie podpisywane jest przez mocodawcę.                                                  
 •  przedstawią ważny dokument tożsamości,
 • w razie konieczności, złożą odpowiednie pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające reprezentację,
 • zapoznają się z regulaminem przetargów, zatwierdzonym Zarządzeniem nr 28.A.2020  Burmistrza Kietrza  z dnia 26 lutego 2020 r. /ze zmianami/.

 Regulamin przetargów oraz formularz zgłoszenia do udziału w przetargu dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, bądź na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www. kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl „MENU PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia.

 5.2. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa przedstawionego w oryginale,  zawierającego zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości, oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne.

 Wzór pełnomocnictwa dostępny jest w siedzibie urzędu, bądź na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.kietrz.pl - „MENU  PRZEDMIOTOWE” w zakładce „Nieruchomości” przetargi-ogłoszenia.

 5.3. W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga. W przypadku nabywania nieruchomości lokalowej przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie, że nabycia dokona z środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone przez współmałżonka (przy panującym ustroju wspólności majątkowej), lub oryginał bądź uwierzytelnioną kopię umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej (w przypadku rozdzielności majątkowej). W przypadku nabycia nieruchomości na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy przedstawić wypis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż sprzed trzech miesięcy)

 5.4. Obywatele lub przedsiębiorcy nie będący członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązani są do przedłożenia przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem notarialnej umowy sprzedaży, zezwolenia na nabycia nieruchomości przez cudzoziemca wydane przez odpowiedniego ministra.

6.Zagospodarowanie nieruchomości:

Cel usługowy.

7. Zagospodarowanie nieruchomości:

Dodatkowe informacje o przetargu. www.kietrz.pl, a wyciąg z ogłoszenia w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim www.infopublikator.pl, www.infoinwestycje.pl

8.Informacje dotyczące najmowanej nieruchomości:

8.1. Nieruchomość lokalowa znajduje się w przedwojennym, wielomieszkaniowym budynku murowanym, krytym blachą falistą, częściowo podpiwniczonym z nieużytkowym poddaszem mieszkalnym, położonym w Kietrzu przy ul. Głubczyckiej 17-19, pozostającym w złym stanie technicznym, jednakże zgodnie z oceną stanu technicznego sporządzonego przez uprawnionego inżyniera budownictwa Krzysztofa Linka nie zagrażającym życiu lub zdrowiu, natomiast wymagającym niezbędnego remontu, wskazanego w opracowaniu z którym można się zapoznać  w siedzibie sprzedającego. Lokal użytkowy, oznaczony jest nr 17B, obejmuje powierzchnię użytkowej 32,60 m2 i składa się z 3 pomieszczeń. Lokal zlokalizowany jest na I kondygnacji (parterze). Lokal użytkowy zbywany jest wraz z udziałem w wysokości 300/10000 części, w częściach budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali w tym budynku i we własności działek gruntu nr 1745 i nr 1746 o łącznej powierzchni 0,2837 ha. Lokal wymaga gruntownego remontu. Nieruchomość zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego  w Głubczycach nr OP1G/00040962/0 na własność Gminy Kietrz w części dotyczącej niewyodrębnionych lokali.

 8.2. Lokal opisany w pkt 8.1, wolny jest od wszelkich praw, roszczeń i obciążeń.

 8.3. Lokal można oglądać w dniach:

       21.11.2022r. w godzinach    8:00 – 11:00

       28.11.2022r. w godzinach    8:00 – 11:00

       05.12.2022r. w godzinach    8:00 – 11:00

       09.12.2022r. w godzinach    8:00 – 11:00

       po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym    pod nr. 77 485 42 93 w.33

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.U.UE.L119 z 4.5.2016, str.1-88/ oraz w zakresie wynikającym  a ustawy z dnia 12 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tj. Dz.U. z 2021, poz.1899, z 2022 r. poz. 1846/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j.: Dz.U. z 2021 poz.2213/.

DOCXzgloszenie -III Przetarg-lokal-użytkowy-kietrz-glubczycka-17B.docx (28,26KB)
JPEGwycinek mapowy Głubczycka 17-19 Kietrz.jpeg (130,35KB)
PDFRzut pomieszczeń lok. użytkowego Głubczycka 17B.pdf (33,58KB)
JPEGGłubczycka 17-19 Kietrz.jpeg (171,15KB)
DOCPEŁNOMOCNICTWO_do przetargu_wzór.doc (43,50KB)
DOCREGULAMIN PRZETARGÓW z dn. 26.02.2020r..doc (61,50KB)
 

/-/ Z up. Burmistrza

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Z-ca Burmistrza