Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE nr 111.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 02 sierpnia 2022 r.  

ZARZĄDZENIE nr 111.A.2022

Burmistrza Kietrza

z dnia 02 sierpnia 2022 r.  

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Matejki

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z nie 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, (tekst. jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz.559) art.13, art.35 ust.1 i 2,  ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.1899) .                                 

 

zarządzam, co następuje:

§1. Przeznaczam do oddania w użyczenie, na okres 3 lat, na rzecz spółki pod firmą SIM Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku część niezabudowanej działki gruntu, przyległej do ciągu jezdnego ulicy Matejki opisanej numerem ewidencyjnym 1836/7 k.m.5, obręb Kietrz o powierzchni  261 m2, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00021162/3 na własność Gminy Kietrz.

§2. Nieruchomość objęta niniejszym zarządzeniem przekazana zostanie w użyczenie na rzecz SIM Opolskie Południe sp. z o.o. w Prudniku, w celu wykonania parkingu dla samochodów osobowych, w ramach projektowanej przez tę spółkę  inwestycji, polegającej na budowie budynku wielorodzinnego, w formule budownictwa społecznego, w Gminie Kietrz woj. opolskie

§3.Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie.

§4. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do przekazania w użyczenie, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§5.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

/-/ z up. Burmistrza

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Z-ca Burmistrza

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 111.A.2022

  Burmistrza Kietrza z dnia 02 sierpnia 2022r. 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do oddania w formie użyczenia na rzecz SIM Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku,  stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2021, poz.1899)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości,

że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została wyznaczona  nieruchomość, która przekazana zostanie w formie użyczenia na rzecz  SIM Opolskie Południe  sp. z o.o.,   w celu wykonania parkingu dla samochodów osobowych, w ramach projektowanej inwestycji, polegającej na budowie budynku wielorodzinnego, w formule budownictwa społecznego .

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: 

Nieruchomość oznaczona działką  nr 1836/7 o pow. 261 m2, k.m.5, obręb Kietrz, zapisana  w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach Wydział IV Ksiąg Wieczystych  na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bp, stanowiąca fragment skweru. Od strony południowej graniczy z ulicą Matejki, sąsiaduje po stronie przeciwnej z budynkiem urzędu miejskiego. Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp  do drogi publicznej ul. Matejki.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą  Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym woj. Opolskiego z 11 lipca 2017 r., poz. 1925, działka objęta niniejszym  zarządzeniem położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MWU, strefa ochrony konserwatorskiej „A”, stanowisko archeologiczne, zabytek wpisany do rejestru.

Ustalenia ogólne i szczegółowe zawarte zostały w tekście planu.

4.Termin zagospodarowania nieruchomości:

   Nie dotyczy.

5.Wysokość opłat:

  Użyczenie – forma nieodpłatna, obciążona podatkiem od nieruchomości.

6.Informacja o przeznaczeniu do oddania w użyczenie:

Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, w ramach projektowanej inwestycji ,polegającej na budowie budynku wielorodzinnego, w formule budownictwa społecznego.

7.Pierwszeństwo nabycia:

  Nie dotyczy

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail: .

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed Urzędem Miejskim w Kietrzu na okres 21 dni, na stronie internetowej urzędu,

a informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono w prasie lokalnej.

/-/ z up. Burmistrza

mgr inż. Marceli Głogiewicz

Z-ca Burmistrza