Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 84.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr 84.A.2020
Burmistrza Kietrza
z dnia 23 czerwca 2020 roku


w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z realizacji budżetu
Gminy Kietrz za 2019 rok


Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869)


postanawiam:


§ 1. Przedstawić do publicznej wiadomości informację dotyczącą realizacji budżetu za rok 2019 obejmującą:
1) dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2019, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
2) kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
3) kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;
4) kwotę dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;
5) wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia;
6) wykaz osób prawnych, fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, rozłożenia na raty oraz którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Ustala się 10-cio dniowy okres podawania informacji do publicznej wiadomości.
§ 4. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kietrza
/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

PDFZarządzenie Nr 84.A.2020.pdf (770,80KB)