Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 74.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 30 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE  Nr  74.A.2022

Burmistrza Kietrza

z dnia  30 maja 2022 r.

 

w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 102/2, położonej w Kietrzu przy ul. Mikołaja Reja, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

            Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) art.13 ust.1, art.25 ust.1, art.35 ust.1 i ust.2, art.37 ust.2 pkt.6 i art.67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2021r., poz. 1899), oraz realizując uchwałę nr XLV/485/2022 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 102/2 położonej w Kietrzu przy ul. Mikołaja Reja, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

 

zarządzam, co następuje:

§1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Kietrzu przy ul. Mikołaja Reja, oznaczoną ewidencyjnie działką gruntu nr 102/2 k.m.1, obręb Kietrz o powierzchni 0.0417 ha, zapisana w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz. Częścią składową nieruchomości jest część budynku gospodarczego o pow. 7,5 m2, wybudowanego w roku 1979, nakładem środków finansowych wnioskodawcy.

2.  Ustalam cenę nieruchomości opisanej w §1. ust.1, na kwotę 28 800,-zł, (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

3. Cena nieruchomości nie obejmuje wartości nakładów poniesionych na wzniesienie części zabudowań gospodarczych opisanych w ust.1

4. Dopuszczam rozłożenie ceny na raty.

§2.1. Celem sprzedaży nieruchomości objętej niniejszym zarządzeniem, jest poprawa warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 102/1 obręb Kietrz. 

2. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną określone w protokole rokowań, spisanym w wykonaniu niniejszego zarządzenia.

§3.  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie – na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl i Biuletynie Informacji Publicznej, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

                      JPEGwycinek mapowy działki nr 102-2 Kietrz ul. M.Reja.jpeg (153,54KB)
               

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 74.A.2022

 Burmistrza Kietrza z dnia 30 maja 2022r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2021 , poz.1899)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

Nieruchomość oznaczona działką nr 102/2 k.m.1, o powierzchni 0.0417 ha;  wpisana na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub  w trakcie zabudowy.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w Kietrzu przy ul. Mikołaja Reja w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka ma dostęp do drogi publicznej- ulicy Mikołaja Reja, regularny kształt zbliżony do trójkąta. Teren nieruchomości płaski z licznymi krzewami i drzewkami ozdobnymi, ogrodzony siatką, użytkowany jako ogród. Na działce znajduje się część budynku gospodarczego, która zajmuje powierzchnię ok. 7,5 m2. Nakłady na wzniesienie tego budynku poniesione zostały ze środków własnych nabywcy.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest  na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności, na rysunku planu oznaczonych symbolem 27MNUu (83,7%), teren drogi publicznej klasy D, na rysunku planu oznaczony symbolem 44KDD (13,00 %), teren drogi publicznej klasy D, na rysunku planu oznaczony symbolem 45KDD (3,30 %),

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 28 800,-zł,  powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, oraz koszty       przygotowania nieruchomości do sprzedaży,

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż  w trybie bezprzetargowym w myśl reguły art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2021, poz.1899).

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie  nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) upływa po 6 tygodniach licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.    

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail: nieruchomości@kietrz.pl

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na okres 21 dni, 

na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu,

a także na stronach internetowych urzędu www.kietrz.pl, www.bip.kietrz.pl,

biegnący od chwili opublikowania.

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator