Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 63/2020 Burmistrza Kietrza z dnia 23 czerwca 2020 roku

Zarządzenie nr 63/2020
Burmistrza Kietrza
z dnia 23 czerwca 2020 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XV/171/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Kietrz z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

zarządzam:

§1

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Warunki konkursu, o którym mowa w ust. 1 określa ogłoszenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kietrz.


§3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz na stronie internetowej www.bip.kietrz.pl i www.kietrz.pl.

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

PDFzarządzenie + ogłoszenie.pdf