Zasada Fachowości - Urząd Miejski w Kietrzu
ˆ

Zasada Fachowości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-10-04 11:19:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr  21/05
Burmistrza Kietrza
z dnia 27 lipca 2005 roku
 
w sprawie wprowadzenia procedury naboru na każdy wakat w Urzędzie Miejskim w Kietrzu
 
 
Na podstawie art. 33 ust.3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
§ 1
 
Ustala się Regulamin organizowania i szczegółowe zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Miejskim w Kietrzu stanowiący zał. Nr 1 do zarządzenia.
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 8 sierpnia 2005 roku.
zarzadzenienr_21procedurynaborunastanowiskaurzedniczeizalocznik.doc

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-10-04 11:19:30
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-10-04 11:19:30
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-10-04 11:19:30
Osoba, która zmieniła informację: Olga Gadżała Data ostatniej zmiany: 2005-10-04 13:19:30
Artykuł był wyświetlony: 3178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-10-04 11:21:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 19/2005
Burmistrza Kietrza
z dnia 20 lipca 2005 roku
 
 
 
 
w sprawie wprowadzenia systemu oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu
 
 
 
Na podstawie §1 litera b Zarządzenia Nr 20/2003r. Burmistrza Kietrza z dnia 10 września 2003r. w sprawie zasad zarządzania personelem – ustalam co następuje:
 
 
§ 1
 
 1. Pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie Miejskim w Kietrzu generalnie raz w roku podlegają okresowej ocenie pracy.
 
 1. W szczególnych przypadkach od zasady tej można stosować odstępstwo jak np.: uzyskanie oceny niezadowalającej przez pracownika, kolejna ocena może być dokonana po upływie 6 miesięcy od ostatniej oceny negatywnej.
 
 
§ 2
 
Zasady określone w §1 ust 1 nie dotyczą pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Kietrzu na podstawie powołania przez Burmistrza (zastępca) i Radę Miejską (sekretarz, skarbnik) oraz pracowników obsługi.
 
§ 3
 
 
Po przeprowadzeniu szkolenia i konsultacji z pracownikami Urzędu w dniu 15 czerwca br. ustalam następujące karty ocen:
 
a)      karta oceny pracownika zał. Nr 1
b)      karta samooceny pracownika zał. Nr 2
c)       karta oceny pracownika (dotyczy kierowników referatów, ocena bezpośredniego przełożonego) zał. Nr 3
d)      znaczenie pytań zawartych w kartach oceny pracownika zał. Nr 4
e)      wprowadzenie do zarządzenia zał. Nr 5
f)        ankieta samooceny Urzędu Gminy zał. Nr 6
 
 
§ 4
 
Okresowa indywidualna ocena pracy określona w Zarządzeniu jak i w załącznikach, stosunku do pracowników samorządowych mianowanych, nie jest równoznaczna z okresową oceną kwalifikacyjną, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.).
 
§ 5
 
 1. W trakcie przeglądu kadrowego kierownictwo Urzędu Miejskiego po zasięgnięciu opinii kierowników referatów, formułuje jakościowe oceny pracy pracowników w następujących kategoriach.
 
- niezadowalająca (nz) Nz = < 23 pkt
- dostateczna (ds.)       Ds = 24 – 33 pkt
- zadowalająca (za)      Za   = 34 – 43 pkt
- dobra (db)                 Db = 44 – 53 pkt
- bardzo dobra (bd)      Bd = 54 – 63 pkt
- wyróżniająca (wr)      Wr = 64 – 70 pkt
 
 1. Oceny wystawia się na karcie oceny pracownika (załącznik nr 1). Karta po wystawieniu oceny objęta jest tajemnicą służbową.
 2. Burmistrz lub w jego imieniu upoważniona do tego osoba z grona kierownictwa, informuje zainteresowanych o ocenach niezadowalających i dostatecznych, formułując jednocześnie oczekiwania co do poprawy jakości pracy. Z rozmowy sporządza się notatkę służbową i włącza do akt.
 3. Ocena pracy jest jawna wyłącznie dla osoby, której dotyczy.
 4. Dwukrotnie uzyskanie oceny niezadowalającej jest podstawą do wypowiedzenia stosunku pracy ( nie dotyczy ten punkt pracowników mianowanych).
 5. Do przeszeregowania lub podwyższenia wynagrodzenia potrzebna jest ocena co najmniej zadowalająca.
 6. Do otrzymania nagrody potrzebna jest ocena od dobrej w górę.
 7. Dokumentację systemu wynagrodzenia prowadzi inspektor ds. gospodarczych i kadr, który pod nadzorem Sekretarza Gminy przygotowuje procedurę przeglądu kadrowego.
 
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, a ocena pracowników Urzędu Miejskiego w Kietrzu zostanie dokonana na przełomie miesiąca września i października br.
     
 
ankieta_oceny_pracownika_zal1.pdf
karta_samoocenu_pracownika_zal2.pdf
karta_oceny_pracownika_zal3.pdf
znaczenie_pytan_zawartych_a_kartach_oceny_zal4.1.rar
ankieta_zal5.pdf
ankieta_samoocenu_urzedu_gminy_zal6.pdf
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Kietrzu
Osoba, która wytworzyla informację: Olga Gadżała Data wytworzenia informacji: 2005-10-04 11:21:14
Osoba, która odpowiada za treść: Olga Gadżała Data wprowadzenia do BIP 2005-10-04 11:21:14
Wprowadził informację do BIP: Olga Gadżała Data udostępnienia informacji: 2005-10-04 11:21:14
Osoba, która zmieniła informację: Olga Gadżała Data ostatniej zmiany: 2005-10-04 13:21:14
Artykuł był wyświetlony: 3570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu