Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 8.A.2022 Burmistrza Kietrza z dnia 17 stycznia 2022 roku

ZARZĄDZENIE Nr 8.A.2022

Burmistrza Kietrza z dnia 17 stycznia 2022 roku

w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas nieoznaczony gruntów z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy, uprawy rolne i na poprawę warunków gospodarowania nieruchomości sąsiedniej, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Ściborzycach Wielkich, Nasiedlu, Rozumicach, Nowej Cerekwi i Ludmierzycach, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

                Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372   z późn. zm.), art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), uchwały NR XL/454/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Ściborzycach Wielkich, Nasiedlu, Rozumicach, Nowej Cerekwi i Ludmierzycach oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 7.A.2022 z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie  oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony gruntów z przeznaczeniem na ogródek przydomowy, ogródek działkowy, uprawy rolne i na poprawę warunków gospodarowania nieruchomości sąsiedniej, położonych w Kietrzu, Dzierżysławiu, Ściborzycach Wielkich, Nasiedlu, Rozumicach, Nowej Cerekwi i Ludmierzycach.

 

Burmistrz Kietrza zarządza :

 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Oznaczenie nieruchomości

Pow.   w ha

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospoda. przestrz.  m. Kietrz i w studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrz. gm. Kietrz

Cel  dzierżawy i powierzchnia dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu rocznego

 za 1m²

Dz. nr 240

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,5000

 

Kietrz    

ul. Mickiewicza

 Grunty orne R III b .

 

Tereny drogi publicznej     

G – główna.   

Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,0150 ha                          z przeznaczeniem na ogródek przydomowy lub działkowy

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 Dz. nr 1856

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1563

 

Kietrz    

ul. Okopowa

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

 Teren zabudowy  usługowej .

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0923 ha z przeznaczeniem na ogródek działkowy.

Do 31 grudnia 2022 r.

0, 15 zł/m² , ,                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 681

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,2000

 

Kietrz

 

- Grunty orne  RII o pow. 0,0700 ha,

- S-RII o pow. 0,1300 ha.

 

- Tereny rolnicze,                     - główna ( projektowana ) obwodnica Kietrza,

- strefa konserwatorska B.

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,2000 ha z przeznaczeniem na cele rolne.

Na czas nieoznaczony

R II  0,055 zł/m² ,   czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.                          

Dz. nr 1731  

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,3200

 

Kietrz

ul. Młyńska

 

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

- Tereny zieleni urządzonej  (ukształtowane i projektowane),                        – granice zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią,

- tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowa.

Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,0457 z przeznaczeniem na ogródek działkowy.

Na czas nieoznaczony

0, 15 zł/m² , ,                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 137 

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0535

 

Kietrz  

ul. Mickiewicza

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

- Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej o niskiej intensywności (projektowane),                      – Tereny wydzielonych ciągów pieszych.

Wydzierżawienie gruntu o               pow. 0,0154  ha z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1788/2 

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1843

 

Kietrz

ul. Głubczycka

- Tereny mieszkaniowe  B o pow. 0,0943 ha,

- zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp o pow. 0,0900 ha.

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej wielorodzinnej.         

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0128 ha                        z przeznaczeniem na ogródek działkowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2324/3 

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0139

 

 

Kietrz

ul. Głubczycka

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren dróg publicznych klasy G - główna.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0139 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² , ,                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1985                

   KW Nr

OP1G/000021162/3

 

 

0,2665

 

Kietrz

ul. Głowackiego

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

Teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej wielorodzinnej. 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0155 ha                       z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i działkowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2103/2 

   KW Nr

OP1G/00033196/7

 

 

0,0175

 

Kietrz

ul. Żeromskiego

 

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

- Tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności ukształtowane i projektowane,                                 - strefa konserwatorska B,          - granice zasięgu obszarów i obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0175 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 1697 

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

1,5450

 

Kietrz

ul. Sportowa

Grunty orne  RIII b

Tereny usług sportu i rekreacji. Tereny zagrożone powodzią.

Wydzierżawienie gruntu R IIIb                 o pow. 0,6000  ha                        z przeznaczeniem na uprawy polowe.

Na czas nieoznaczony

RIIIb  0,040 zł/m²  czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

Dz. nr 2442/27               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,1095

 

 

Kietrz

ul. Głubczycka

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).

Wydzierżawienie gruntu                  o pow. 0,0200  ha                        z przeznaczeniem na ogródek działkowy.

Na czas nieoznaczony

0, 15 zł/m² , ,                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2446/3               

   KW Nr

OP1G/00021162/3

 

 

0,0371

 

Kietrz

ul. Lubotyńska

Tereny mieszkaniowe B

Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,0186 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

-0, 15 zł/m² i  0,20 zł/m2  do 150 m2, ,                      - 0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                                            plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 912                

   KW Nr

OP1G/00015567/7

 

 

0,1200

 

Dzierżysław

 Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-ŁIII.

Tereny rolnicze.

 

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,1200 ha                        z przeznaczeniem na cele rolne.

Na czas nieoznaczony

ŁIII  0,0384 zł/m²  czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat

Dz. nr 34  

   KW Nr

OP1G/00014610/7

 

 

 

1,7300 ha

 

Ściborzyce Wielkie

Grunty orne :

- R II o pow. 1,1400 ha,    - R IIIa o pow. 0,4100 ha,                                         - RIVb o pow. 0,1800 ha.

 

Tereny upraw polowych.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,2800 ha (RII – 0,1850 ha, RIIIa – 0,0660 ha, RIVb – 0,0290 ha), z przeznaczeniem na uprawy polowe.

Do 30 listopada 2022 roku.

-RII 0,055 zł/m2,     -RIIIa 0,052 zł/m²  -RIVb 0,034 zł/m2 czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

Dz. nr 496/2               

   KW Nr

OP1G/00021167/8

 

 

0,3300

 

Ściborzyce Wielkie

- Grunty orne RIIIa  o pow. 0,2600 ha,                - zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp. o pow. 0,0700 ha.

Projektowana zabudowa  mieszkaniowo- usługowa o niskiej intensywności.

Wydzierżawienie gruntu ornego RIIIa o pow. 0,1400 ha,                         z przeznaczeniem na cele ogrodnicze.

Na czas nieoznaczony

RIIIa 0,052 zł/m²   czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

Dz. nr 286                

   KW Nr

OP1G/00003512/0

 

 

0,6100

 

Nasiedle

- Grunty orne RIIIa  o pow. 0,4300 ha,                - zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp. o pow. 0,1800 ha.

- Tereny zabudowy zagrodowej, projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej.                          – tereny upraw polowych.                    

 

Wydzierżawienie gruntu ornego RIIIa o pow. 0,2500 ha,                         z przeznaczeniem na uprawy polowe.

Na czas nieoznaczony

RIIIa 0,052 zł/m²   czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

Dz. nr 116/3               

   KW Nr

OP1G/00021163/0

 

 

0,6300

 

Nasiedle

Grunty orne  RII

- Tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (ukształtowane i projektowane),                           – tereny rolnicze.

Wydzierżawienie gruntu ornego RII o pow. 0,6300 ha,                         z przeznaczeniem na uprawy polowe.

Na czas nieoznaczony

R II  0,055 zł/m² ,   czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.                          

Dz. nr 367               

   KW Nr

OP1G/00021170/23

 

 

0,2000

 

Rozumice

Grunty orne S-R IIIa.

Tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy).

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,2000 ha                        z przeznaczeniem na cele rolne.

Na czas nieoznaczony

RIIIa 0,052 zł/m²   czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

Dz. nr 501               

   KW Nr

OP1G/00021170/2

 

 

0,1400

 

Rozumice

- Grunty orne RIIIa  o pow. 0,1300 ha,                - tereny mieszkaniowe B.

- Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

- tereny dróg powiatowych.

 

Wydzierżawienie gruntu  ornego RIIIa o pow. 0,1200 ha                          z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i dogodny dojazd do działki siedliskowej.

Na czas nieoznaczony

0, 15 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                        plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 2787/2               

   KW Nr

OP1G/00021170/2

 

 

0,1287

 

Rozumice

Zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp.

 

- Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności   (ukształtowane).                     – tereny rolnicze, łąki, pastwiska, sady.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow.0,1287 ha                        z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

Na czas nieoznaczony

- 0, 15 zł/m²  do 150 m2, ,                      - 0,10 zł/m² powyżej 150 m2,                                            plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 290

   KW Nr

OP1G/00021170/2

 

 

0,0100

 

Rozumice

grunty orne  R IIIa.

 

Projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0100 ha                       z przeznaczeniem na ogródek działkowy.  

Na czas nieoznaczony

0,15 zł/m²                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 291

   KW Nr

OP1G/00021170/2

 

 

0,0100

 

Rozumice

grunty orne  R IIIa.

 

Projektowana zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0100 ha                       z przeznaczeniem na ogródek działkowy.  

Na czas nieoznaczony

0, 15 zł/m²  ,                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 336/3 i 336/4

   KW Nr

OP1G/00021170/2

 

łącznie

0,0055

 

Rozumice

Inne tereny zabudowane Bi.

- Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (ukształtowane)

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0055 ha  z przeznaczeniem na poprawę warunków gospodarowania sąsiednią nieruchomością.  

Na czas nieoznaczony

0,20 zł/m²                                              plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

Dz. nr 331  

   KW Nr

OP1G/00014610/7

 

 

1,4500

 

Nowa Cerekwia

- Grunty orne RII o pow. 0,7300 ha,                - użytki zielone Ps III o pow. 0,7200 ha.

- Tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska,  uprawy ogrodnicze). Granice terenów wyłączonych z zabudowy.                               – tereny zalewowe.

Wydzierżawienie gruntu                 o pow. 0,0800 ha,                       z przeznaczeniem na ogródek działkowy.  

Na czas nieoznaczony

0,10 zł/m²   czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

Dz. nr 98

   KW Nr

OP1G/00021165/2

 

 

0,4400

 

Ludmierzyce

- Grunty orne RII  o pow. 0,3500 ha,                - zurbanizowane tereny niezabudowane  lub w trakcie zabudowy Bp. o pow. 0,0900 ha.

Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane).                         

Wydzierżawienie gruntu ornego RII o pow. 0,1300 ha                       z przeznaczeniem na ogródek działkowy.  

Na czas nieoznaczony

0,10 zł/m²   czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.

2. Dzierżawcy poza czynszem ponosić będą opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator