Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/456/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 263 ust. 2-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/425/2021 z dnia 26 października 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 wprowadza się następujące zmiany:
1. . Zmienia się treść wykazu oraz planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec


.

 

PDF   Uchwała Nr XL/456/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Kietrz niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XL/456/2021.docx