Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XL/450/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kietrz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1371) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kietrz, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 2. Ustala się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od dnia1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Stanisław Babiniec

 

PDF   Uchwała Nr XL/450/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21-12-2021 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kietrz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.pdf

DOCXZałącznik nr 1 XL/450/2021.docx

DOCXZałącznik nr 2 XL/450/2021.docx