Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 80.A.2020 Burmistrza Kietrza z dnia 8 czerwca 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 80.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 8 czerwca 2020 roku

w sprawie wykazania do wydzierżawienia na okres 3 lat działek, położonych w Ściborzycach Wielkich i Rozumicach, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

          Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ), art.13 ust.1, art. 25 ust. 1, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm. /, zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 79.A.2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres 3 lat gruntów, położonych w Ściborzycach Wielkich i Rozumicach, stanowiących własność Gminy Kietrz.

Burmistrz Kietrza zarządza :

 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

Oznaczenie nieruchomości

Pow.   w ha

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w studium uwarunkowań                   i zagospoda. Przestrz .  gm. Kietrz

Cel  dzierżawy i powierzchnia dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu rocznego

 za 1m²

 

Dz. nr 363/1 

   KW Nr

OP1G/00021167/8

 

 

0,0011

 

Ściborzyce Wielkie

Wg ewidencji gruntów działka stanowi tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp.

­­­­Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności ukształtowane. 

Wydzierżawienie gruntu w celu utworzenia dogodnego wjazdu do nieruchomości oznaczonej działką nr 365. 

 

do 3 lat

 

0,15 zł/m²       plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 

Dz. nr 298  

   KW Nr

OP1G/00021801/5

 

 

0,6100

 

Rozumice

Wg ewidencji gruntów działka stanowi tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp.

  - Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności   projektowane.                         - Tereny rolnicze. 

Wydzierżawienie gruntu  o pow.0,2200 ha,  z przeznaczeniem na poprawę warunków gospodarowania nieruchomością sąsiednią  oznaczonej działką nr 282.   

 

do 3 lat

 

0,15 zł/m² do 150 m2, ,                      0,10 zł/m² powyżej 150 m2.,  

2. Dzierżawcy będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni od daty podpisania. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.