Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 163.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 25 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE Nr 163.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 25 listopada 2021r.

 

w sprawie warunków pierwszego publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich oznaczonej działką nr 216, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późń.zm.) art.25 w związku z art.23  ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z  2021 r., poz.1899), oraz realizując uchwałę  nr XXXVIII/421/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich oznaczonej działką nr 216, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Ściborzycach Wielkich, ewidencyjnie oznaczonej nr 216 k.m.2 o powierzchni 0.0548 ha, zapisanej w księdze wieczystej OP1G/00021167/8 Sądu Rejonowego w Głubczycach, na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą działki opisanej § 1. ust.1, na kwotę 14 500,-, (słownie złotych: czternaście tysięcy pięćset 00/100). Cena zwolniona jest z podatku od towarów i usług.                         

3.  Ustalam wadium w wysokości 1500,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.   Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w dziennikach internetowych o zasięgu ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 163.A.2021

 Burmistrza Kietrza z dnia 25 listopada 2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. nr 2021r., poz.1899)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

    1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości : 

 Działka nr 216 k.m.2, obręb Ściborzyce Wielkie o powierzchni 0.0548 ha, położona w Ściborzycach Wielkich; zapisana w księdze wieczystej OP1G/00021167/8 Sądu  Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezagospodarowana położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej ma bezpośredni dostęp drogi publicznej oznaczonej działką nr 153. Na granicy północnej działki znajdują się pozostałości (ruiny) po starym budynku oraz ciek wodny. Działka o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o nieznacznych deniwelacjach i nachyleniu w kierunku drogi. Teren jest nieużytkowany, porośnięty wysokimi drzewami i krzewami. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

    3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

    Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 18 grudnia 2014 r., działka objęta niniejszym zarządzeniem stanowi teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, ukształtowany (69,7%) oznaczony symbolem RMu, teren zabudowy mieszkaniowo usługowej o niskiej intensywności projektowany (30,3%) oznaczony symbolem MNUp.

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 14 500,- zł. Cena zwolniona jest z podatku od towarów   i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. /tekst jedn. Dz. U.z 2021 r. poz. 685 z późn.zm./

     5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

     6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa po 6 tygodniach, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,     

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń                                            

przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu, a także na stronach

internetowych urzędu na okres 21 dni,

 

JPEGwycinek mapowy z działką nr 216 położoną w Ściborzycach Wielkich.jpeg