Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 152.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 2 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 152.A.2021

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 2 listopada 2021r.

 

w sprawie wniesienia przez Gminę Kietrz w formie wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Opolskie Południe Spółka z o. o.  z/s w Prudniku, prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Matejki  i Wojska Polskiego.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 13 ust. 1, art.35 ust.1,2 oraz art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) art. 29a ust.1, ustawy z  dnia  11  marca  2004  r.  o podatku od  towarów  i  usług  (tekst jedn.  Dz.U. z 2021r., poz.685 z późn.zm.), uchwały Nr XXXIV/393/2021 Rady Miejskiej w Kietrz z dnia 26 sierpnia 2021. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów akcji przez Burmistrza Kietrza, uchwały nr XXXIII/384/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – SIM Opolskie Południe sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.Przeznaczyć do objęcia przez Gminę Kietrz 7 272 (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) ustanowionych nowych udziałów, po 50,00 zł każdy, w spółce pod firmą: SIM Opolskie Południe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Prudniku, o wartości  nominalnej określonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 363 600,- zł (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset 00/100).

2. Udziały, o których mowa w ust. 1 pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 1836/4  k.m.5 obręb Kietrz, o pow. 0.2185 ha i 1836/6 k.m.5 obręb Kietrz, o pow. 0.2513 ha, łącznie o pow. 0.4698 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00041127/2 Sądu Rejonowego w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych  na własność Gminy Kietrz.

3.Aport zostanie opodatkowany podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, stanowiącym kwotę 83 628,- zł (słownie złotych: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem). Podstawą opodatkowania jest wartość określona w ust. 1.

§ 2.1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wniesienia do SIM Opolskie Południe sp. z o.o. określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.kietrz.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz

Z-ca Burmistrza

 

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA Nr 152.A.2021

  Burmistrza Kietrza z dnia 2 listopada 2021r.    

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do wniesienia w formie aportu  na rzecz SIM Opolskie Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku,  stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz.U. Z 2021 r., poz.1899) 

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości,

 

że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została wyznaczona  nieruchomość, której prawo własności zostanie przeniesione jako wkład niepieniężny Gminy Kietrz do  SIM Opolskie Południe  sp. z o.o., w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynków wielomieszkaniowych.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości: 

Nieruchomość oznaczona działkami nr 1836/4 o pw.0.2185 ha i 1836/6 o pow.0.2513 ha k.m.5, obręb Kietrz, pow. łączna 0.4698 ha; zapisana  w księdze wieczystej OP1G/00041127/2 Sądu Rejonowego w Głubczycach Wydział IV Ksiąg Wieczystych  na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów użytkiem Bp, porośnięta drzewami. Od strony zachodniej przyległa do Płyty Rynku, od południowej poprzez ulicę Matejki sąsiaduje z budynkiem urzędu miejskiego. W ulicy Matejki przebiegają sieci infrastruktury technicznej tj. elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i gazowa.  Nieruchomość posiada  bezpośredni dostęp  do drogi publicznej ul. Matejki i Wojska Polskiego.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym woj. Opolskiego z 11 lipca 2017 r., poz. 1925, działka objęta niniejszym  zarządzeniem położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MWU, strefa ochrony konserwatorskiej „A”, stanowisko archeologiczne, zabytek wpisany do rejestru.

Ustalenia ogólne i szczegółowe zawarte zostały w tekście planu.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości: Nie dotyczy.

5.  Cena nieruchomości:

 363 600,- zł. netto, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg. stawki 23% w kwocie  83 628,- zł.

6.Informacja o przeznaczeniu do zbycia:

   Zbycie w trybie bezprzetargowym w myśl art. 37 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) jako wkład niepieniężny Gminy Kietrz do SIM Opolski Południe sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku.

7.Pierwszeństwo nabycia: przysługuje osobom wymienionym w art.34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.z 2021 r., poz.1899)

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24, e-mail:

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed Urzędem Miejskim w Kietrzu na okres 21 dni.