Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 146.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.

  

ZARZĄDZENIE Nr 146.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 14 października 2021 r.

 

w sprawie warunków pierwszego publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ul. Mickiewicza, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) art.25 ust.1 w związku z art.23 ust.1 pkt 7, art.35, art.37 ust 1 i art.67 ust.1   i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn.zm.), oraz realizując uchwałę  nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działkami nr 2445/1, 2445/2 i 1671/1 położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

  zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kietrzu, oznaczonej ewidencyjnie działkami nr  2445/1 o pow.0.0816 ha, 2445/2 o pow. 0.4184 ha, 1671/1 o pow. 0.1409 ha, o łącznej powierzchni 0,6409 ha, k.m.1 obręb Kietrz, zapisanej na własność Gminy Kietrz w księdze wieczystej OP1G/00037630/0 Sądu Rejonowego w Głubczycach. Nieruchomość obejmująca wymienione działki stanowić będzie przedmiot jednej sprzedaży.

2.  Ustalam cenę wywoławczą nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę 212 000,- (słownie złotych: dwieście dwanaście tysięcy 00/100), powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.)

3.  Ustalam wadium w wysokości 21 500,- zł

4. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu- na okres 21 dni a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.   Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego     w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia  o przetargu, opublikowany zostanie  w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

 

 

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 146.A.2021

                                                                                                 Burmistrza Kietrza z dnia 14.10.2021r

                                 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020 , poz.1990.z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

    powierzchnia nieruchomości:  Niezabudowane działki stanowią własność Gminy Kietrz:

  • nr 2445/1 o pow. 0.0816 ha,
  • nr 2445/2 o pow. 0.4184 ha,
  • nr 1671/1 o pow. 0.1409 ha,

      o łącznej powierzchni 0,6409 ha, objęte księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Głubczycach nr OP1G/00037630/0

2. Opis nieruchomości:

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do sprzedaży, położona jest w Kietrzu przy ulicy Mickiewicza. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo -usługowe, tereny zielone oraz potok Morawka. Działki tworzą kompleks o korzystnym kształcie, mają dostęp do drogi publicznej ul. Mickiewicza. W pasie drogowym przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej. Teren jest nieogrodzony, podmokły, nieużytkowany, porośnięty drzewami, płaski o nieznacznych deniwelacjach. Granicę zachodnią działki 2445/2 stanowi skarpa, powstała w wyniku rekultywacji działki sąsiedniej. Na nieruchomości znajdują się: studzienki spełniające funkcję drenażu działki przyległej, kanalizacja Ø160PCV oraz zbiornik odcieków z kręgów Hepnera, nieznacznie ograniczające możliwości zagospodarowania terenu. Wg ewidencji gruntów i budynków działki sklasyfikowane są  jako (Bp) zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy oraz (ŁIV) łąki trwałe.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r., działki objęte niniejszym zarządzeniem położone są na terenie zabudowy usługowej na rysunku planu oznaczone symbolem 25U,

4. Cena wywoławcza nieruchomości: 212 000,- zł., powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

5. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego. Działki stanowią jedną nieruchomość i stanowić będą przedmiot jednej sprzedaży (przetargu).

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2), upływa z dniem 26.11.2021r.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego

w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,

e mali       

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu, a także na stronach

internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl na okres 21 dni,