Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 145.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE  Nr 145.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 14 października 2021 r.

w sprawie warunków pierwszego publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 144/11 położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2021r., poz. 1372), art.13 ust.1, art.25 ust.1 i 2, art.35 ust.1 i 2, art. 37 ust.1 i art.67 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: .Dz.U. z  2020r., poz. 1990 z późn.zm.) oraz realizując uchwałę nr XXXIV/400/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej  nr 144/11, położonej w Kietrzu przy ulicy Zielonej, stanowiącej własność Gminy Kietrz

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przeznaczam do sprzedaży w drodze pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego, prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 144/11 k.m.1 o powierzchni 0.1428 ha, położonej w Kietrzu przy ul. Zielonej, zapisanej w księdze wieczystej nr OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2.  Ustalam cenę wywoławczą netto nieruchomości opisanej § 1. ust.1, na kwotę  78 000,- (słownie złotych: siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100), która powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn.zm.)

3.  Ustalam wadium w wysokości 8 000,-zł .

4.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny, o której mowa w § 1. ust. 2.

§ 2.  Celem sprzedaży działki objętej niniejszym zarządzeniem, jest jej zagospodarowanie  wynikające z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrza.

§ 3.1.   Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, określony w załączniku do niniejszego zarządzenia, zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl oraz wywieszenie – na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kietrzu - na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

2.  Ogłoszenie o przetargu, zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.kietrz.pl. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikowany zostanie w dziennikach internetowych o zasięgu  ogólnopolskim otoprzetargi.pl oraz www.przetargi-gctrader.pl.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator

 

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr 145.A.2021

                                                                                                 Burmistrza Kietrza z dnia 14.10.2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu:

Na podstawie: art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

 o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Gminy Kietrz została

przeznaczona do sprzedaży następująca nieruchomość:

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości  powierzchnia nieruchomości: 

Nieruchomość oznaczona działką nr 144/11 k.m.1 o pow. 0.1428 ha; zapisana w księdze wieczystej OP1G/00021162/3 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Kietrzu przy ul. Zielonej. Otoczenie nieruchomości stanową tereny mieszkaniowe, rolnicze, zielone oraz rzeka Młynówka. Działka ma dostęp do drogi publicznej- ulicy Zielonej, porośnięta jest kilkoma drzewami i krzewami. W pasie drogowym przebiegają sieci: wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna oraz kanalizacji deszczowej. Wg ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako (RIIIa) grunty orne

    3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r., działka objęta niniejszym zarządzeniem położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności projektowane, na rysunku planu oznaczone symbolem 1MNUp, terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności ukształtowane, na rysunku planu oznaczone symbolem 14MNUu.

4.Cena wywoławcza netto nieruchomości: 78 000,00  zł,
 powiększona zostanie o podatek od towarów i usług według stawki 23%.

5.Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego

6. Pierwszeństwo nabycia:

Termin złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami (art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2) upływa z dniem 26.11.2021r.   

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 

w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,

e-mail:

 

Niniejszy wykaz zamieszczono na tablicy ogłoszeń

przed siedzibą Urzędu Miasta w Kietrzu, a także na stronach

internetowych urzędu www.bip.kietrz.pl na okres 21 dni,