Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 140.A.2021 BURMISTRZA KIETRZA z dnia 13 października 2021r.

Zarządzenie nr 140.A.2021
Burmistrza Kietrza

 

z dnia 13 października 2021r.

 

w sprawie wniesienia w formie aportu przez Gminę Kietrz do P.K. ”Hydrokan” Spółka z o. o. w Kietrzu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Okrzei -Wojska Polskiego.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn.zm.) art. 29a ust.1, ustawy  z  dnia  11  marca  2004  r.  o podatku  od  towarów  i  usług  (tekst jedn.  Dz.U. z 2021r., poz.685 z późn.zm.), uchwały Nr XXXIV/393/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 sierpnia 2021. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza  oraz realizując uchwałę nr XXXVII/416/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do P.K. ”Hydrokan” Sp. z o.o. w Kietrzu w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu przy ul. Okrzei- Wojska Polskiego.

 

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wyrażam zgodę na objęcie przez Gminę Kietrz 608 udziałów po 500,00 zł każdy w Przedsiębiorstwie Komunalnym „Hydrokan” sp. z o.o. w Kietrzu o łącznej wartości 304 000,- zł (słownie złotych: trzysta cztery tysiące 00/100).

  1. Udziały, o których mowa w ust. 1 pokryte zostaną aportem w postaci niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ul. Okrzei -Wojska Polskiego, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 1953/1 k.m.17 obręb Kietrz, o pow. 0.3375 ha i 1953/2 k.m.17 obręb Kietrz, o pow. 0.0936 ha, łącznie o pow. 0.4311 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00041050/1 Sądu Rejonowego w Głubczycach na własność Gminy Kietrz.
  2. Aport zostanie opodatkowany podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, stanowiącym kwotę 69 920,- zł (słownie złotych: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia 00/100). Podstawą opodatkowania jest wartość określona w ust. 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kietrza

/-/ Dorota Przysiężna - Bator