Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 415/1, położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz

Informacja o wyniku przetargu

 

Na podstawie §12. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz.1490 z późn.zm.)

 

 

Burmistrz Kietrza

podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

 

pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Kietrzu przy ul. 3 Maja nr 1 w dniu 16.09.2021 r. na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ściborzycach Wielkich, oznaczonej działką nr 415/1  k.m.3 o powierzchni  0,0641 ha, obręb Ściborzyce Wielkie, zapisanej w księdze wieczystej KW nr OP1G/00026258/8, stanowiącej własność Gminy Kietrz, zakończył się wynikiem pozytywnym.

Cena wywoławcza w przetargu nieruchomości wynosiła 19 000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 19 190,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt 00/100)

 

Przetarg wygrał:

Pan Adam Bluj

 

/-/ Z up. Burmistrza Elżbieta Sokołowska

Kierownik Referatu Gospodarki

Nieruchomościami

 

 

Kietrz, dn. 23.09.2021 r.

 

Wywieszono na tablicy przed budynkiem

Urzędu  Miejskiego w Kietrzu, ul. 3-go Maja nr 1,

w terminie od 23.09.2021 r. do 01.10.2021 r.