Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/394/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 i 10 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art.2, art.9 ust.1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194), a także art. 10 i art. 11 ust.3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1479), Rada Miejska w Kietrzu uchwala , co następuje:

Uchwała Nr XXXIV/394/2021Rady Miejskiej w Kietrzu
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu
§ 1. W Załączniku do Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 otrzymuje brzmienie: 1. Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, zwane dalej "Centrum" jest gminną samorządową instytucją kultury, powołaną do upowszechniania kultury, sportu, czytelnictwa i rekreacji. 2. Centrum może używać nazwy marketingowej: „Tkalnia. Nazwa marketingowa może być używana osobno lub w zestawieniu z pełną nazwą samorządowej instytucji kultury. ”;
2) w § 4 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „W ramach Centrum funkcjonują: 1) Miejski Dom Kultury i Sportu w Kietrzu; 2) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kietrzu; 3) Wiejski Dom Kultury w Dzierżysławiu; 4) Wiejski Dom Kultury w Nasiedlu; 5) Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwi; 6) Wiejski Dom Kultury w Pilszczu; 7) Świetlica Wiejska w Ściborzycach Wielkich; 8) Świetlica Wiejska w Chróścielowie; 9) Świetlica Wiejska w Kozłówkach, 10) Świetlica Wiejska w Rogożanach, 11) Świetlica Wiejska w Wojnowicach, 12) Świetlica Wiejska w Ludmierzycach, 13) Świetlica Wiejska w Lubotyniu; 14) Świetlica Wiejska w Rozumicach 15) Kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią ORLIK w Kietrzu, 16) Kryta Pływalnia „Hydrosfera” w Kietrzu, 17) Filia Biblioteczna w Dzierżysławiu, 18) Filia Biblioteczna w Nasiedlu, 19) Filia Biblioteczna w Nowej Cerekwii, 20) Filia Biblioteczna w Pilszczu. ”;
3) § 6 otrzymuje brzmienie: ” W szczególności do zadań Centrum należy:

1. Cele działalności kulturalnej :
1) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży;
2) organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów;
3) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych, sportowych, rozrywkowych i okolicznościowych;
4) prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych, sportowych oraz kół zainteresowań;
5) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych;
6) podejmowanie działań mających na celu promocję kultury Gminy Kietrz i lokalnych twórców kultury;
7) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury;
8) edukację kulturalną, regionalną i wychowanie przez sztukę;
9) sprawowanie opieki nad zabytkami;
10) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką;
11) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego;
12) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
13) organizowanie spotkań i konferencji;
14) inicjowanie i wspieranie projektów woluntarystycznych;

2. Cele działalności bibliotecznej:
15) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych na wszystkich dostępnych nośnikach.;
16) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
17) popularyzacja książek i czytelnictwa;
18) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej;
19) udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej;
20) współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy;
21) tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
22) organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy;
23) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;

3. Pozostałe cele:
24) prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie działalności statutowej Centrum;
25) inicjowanie i realizowanie projektów w ramach pozyskiwania środków zewnętrznych;
26) prowadzenie działalności wydawniczej;
27) wspieranie rekreacji i turystyki;
28) stworzenie projektu mającego na celu rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno- sportowych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
29) podejmowanie działań mających na celu promocję sportu, w szczególności pływania;
30) koordynacja działań w zakresie kultury, edukacji, turystyki, sportu i rekreacji na terenie Gminy Kietrz.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/394/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu.pdf