Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXXIV/393/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się zasady wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Kietrza.
§ 2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:
1) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, w której Gmina Kietrz posiada udziały lub akcje;
2) udziałach – należy przez to rozumieć udziały albo akcje;
3) GK – należy przez to rozumieć Gminę Kietrz;
4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Kietrza;
5) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kietrzu;
6) wnoszeniu wkładów – należy przez to rozumieć wnoszenie do Spółki wkładów w zamian za obejmowanie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów;
7) zbywaniu udziałów – należy przez to rozumieć wszelkie czynności prawne, których skutkiem jest przeniesienie własności udziału przez GMS na inny podmiot;
8) cofaniu udziałów – należy przez to rozumieć umorzenie udziałów, dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do wnoszenia do Spółek wkładów pieniężnych do wysokości kwot zabezpieczonych na ten cel w budżecie GK na dany rok budżetowy. 2. Upoważnia się Burmistrza Kietrza do wnoszenia do Spółek wkładów niepieniężnych (aporty) w postaci składników mienia GK, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Miasta.
3. Przedmiotem wkładu niepieniężnego może być w szczególności:
1) prawo własności nieruchomości lub jej części, prawo własności przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, prawo własności rzeczy ruchomej, udział we współwłasności w części ułamkowej lub łącznej, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oraz udział w tym prawie, prawo rzeczowe ograniczone;
2) wierzytelność;
3) prawo majątkowe na dobrach niematerialnych, w tym m.in. majątkowe prawa autorskie i prawa do znaków towarowych.

4. Wniesienie wkładu niepieniężnego, o którym mowa w ust. 3, winno być poprzedzone wyceną przedmiotu wkładu, dokonaną stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wyceny można nie dokonywać w przypadku, gdy przedmiot wkładu został nabyty na podstawie faktury lub innych dokumentów potwierdzających jego wartość, bądź istnieje możliwość ustalenia jego wartości na podstawie poniesionych nakładów, a ustaleniu wartości wkładu na tych podstawach nie sprzeciwiają się przepisy prawa.

§ 4. 1. Cofania i zbywania udziałów dokonuje Burmistrz, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Miejskiej. 2. Cofanie i zbywanie udziałów dokonywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

PDF   Uchwała Nr XXXIV/393/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26-08-2021 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Kietrza.pdf