Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE nr 112.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 19 sierpnia 2021r.

ZARZĄDZENIE nr 112.A.2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 19 sierpnia 2021r. 

 

w sprawie oddania w użyczenie niewyodrębnionych lokali Biblioteki Publicznej w Kietrzu i jej Filii terenowych, stanowiących własność Gminy Kietrz, na rzecz samorządowej instytucji kultury  Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z nie 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, (tekst. jedn.: Dz.U. z 2021r., poz.1372) art.35 ust.1, art.51 ust.2 i 4 w związku z art.56 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. z 2020r., poz.1990 z późn.zm.) oraz realizując uchwały nr  XXI/257/2020 ( ze zmianami)  Rady Miejskiej  w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu  i  nr XXII/271/2020 (ze zmianami)  Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia statutu samorządowej instytucji  kultury – Centrum  Kultury i Sportu w Kietrzu.

 

zarządzam co następuje

§1.1. Przeznaczam do oddania w użyczenie, na czas nieoznaczony, na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, następujące nieruchomości:

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Powierzchnia użytkowa  lokali

1

2

3

4

 1.  

Kietrzu, ul. Wojska Polskiego nr 14,

obręb 0013  Kietrz

działka nr 1903/1 k.m.5

o pow. 0.1324 ha

KW nr OP1G/00041087/9

Lokal Biblioteki Publicznej mieszczący się parterze budynku Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu,

obejmujący 1 pomieszczenie

126,74 m2

 1.  

Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwi ul. Raciborska nr 54,

obręb 0002 Nowa Cerekwia

działka nr 634/2 k.m.5

o pow. 0.0600 ha

KW nr OP1G/00041088/6

Lokal Filii Biblioteki Publicznej mieszczący się na parterze budynku WDK w Nowej Cerekwi,

obejmujący 1 pomieszczenie

39,63 m2

 1.  

Wiejski Dom Kultury

w Dzierżysławiu ul. Dożynkowa 2000 nr 2, obręb 0004 Dzierżysław działka nr 67/1 k.m.2  

o pow. 0.2306 ha                      

KW nr OP1G/00029143/0

Lokal Filii Biblioteki Publicznej mieszczący się na parterze budynku WDK w Dzierżysławiu,

obejmujący 1 pomieszczenie

74,18 m2

 1.  

Wiejski Dom Kultury w Nasiedlu,

 ul. Zamkowa nr 7a,

obręb 0009 Nasiedle

działka nr 260 k.m.2

o pow. 0.1600 ha

KW nr OP1G/00041089/3

Lokal Filii Biblioteki Publicznej mieszczący się na parterze budynku WDK w Nasiedlu,

obejmujący 1 pomieszczenie

13,58 m2

 1.  

Wiejski Dom Kultury w Pilszczu,

ul. Pszenna nr 2, obręb 0003 Pilszcz,

działka nr 258 k.m.5

o pow. 1.0000 ha

KW nr OP1G/00041090/3

Lokal Filii Biblioteki Publicznej mieszczący się na parterze budynku WDK w Pilszczu,

obejmujący 1 pomieszczenie

39,89 m2

2.Nieruchomości wolne są od praw osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej.

§2.Szczegółowe warunki użyczenia określone zostaną w umowie użyczenia. 

§3. Niewyodrębnione lokale Biblioteki Publicznej i jej Filie objęte niniejszym zarządzeniem przekazane zostaną w użyczenie na rzecz Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, jako wyposażenie powołanej instytucji kultury, w celu realizacji zadań Centrum określonych statutem tj. zaspokajania potrzeb oświatowych, sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

§4.Do czasu zawarcia umowy użyczenia, Gmina Kietrz wyda na podstawie stosownego porozumienia, lokale biblioteczne opisane w §1.ust.1, do korzystania przez Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu, w celu prowadzenia działalności statutowej.

§5. Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kietrz przeznaczonej  do przekazania w użyczenie, zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miejskiego w Kietrzu na okres 21 dni, a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w prasie lokalnej.

§6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

/-/ mgr Dorota Przysiężna- Bator

 

Załącznik do  ZARZĄDZENIA Nr  112.A.2021

                                                                                         Burmistrza Kietrza z dnia 19.08.2021r.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do oddania w użyczenie, niewyodrębnionych lokali Biblioteki Publicznej w Kietrzu i jej Filii terenowych, stanowiących własność Gminy Kietrz, na rzecz samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu.

 

Na podstawie: art. 35 ust. 1, art.51 ust. 2 i 4 w związku z art. 56 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst. jedn.: Dz.U. Nr 2020, poz.1990 z późn.zm.)

 

Burmistrz  KIETRZA

podaje do publicznej wiadomości,

że z zasobu Gminy Kietrz zostały, przeznaczone do oddania w użyczenie na rzecz samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu następujące lokale biblioteczne:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości w której znajdują się biblioteki: 

 

       Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Powierzchnia użytkowa  lokali

1

2

3

4

 1.  

Kietrzu, ul. Wojska Polskiego nr 14,

obręb 0013  Kietrz

działka nr 1903/1 k.m.5

o pow. 0.1324 ha

KW nr OP1G/00041087/9

Lokal Biblioteki Publicznej mieszczący się parterze budynku Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu,

obejmujący 1 pomieszczenie

126,74 m2

 1.  

Wiejski Dom Kultury w Nowej Cerekwi ul. Raciborska nr 54,

obręb 0002 Nowa Cerekwia

działka nr 634/2 k.m.5

o pow. 0.0600 ha

KW nr OP1G/00041088/6

Lokal Filii Biblioteki Publicznej mieszczący się na parterze budynku WDK w Nowej Cerekwi,

obejmujący 1 pomieszczenie

39,63 m2

 1.  

Wiejski Dom Kultury w Dzierżysławiu ul. Dożynkowa 2000 nr 2, obręb 0004 Dzierżysław

działka nr 67/1 k.m.2

o pow. 0.2306 ha

KW nr OP1G/00029143/0

Lokal Filii Biblioteki Publicznej mieszczący się na parterze budynku WDK w Dzierżysławiu,

obejmujący 1 pomieszczenie

74,18 m2

 1.  

Wiejski Dom Kultury w Nasiedlu,   ul. Zamkowa nr 7a,

obręb 0009 Nasiedle

działka nr 260 k.m.2

o pow. 0.1600 ha

KW nr OP1G/00041089/3

Lokal Filii Biblioteki Publicznej mieszczący się na parterze budynku WDK w Nasiedlu,

obejmujący 1 pomieszczenie

13,58 m2

 1.  

Wiejski Dom Kultury w Pilszczu,

ul. Pszenna nr 2, obręb 0003 Pilszcz,

działka nr 258 k.m.5

o pow. 1.0000 ha

KW nr OP1G/00041090/3

Lokal Filii Biblioteki Publicznej mieszczący się na parterze budynku WDK w Pilszczu,

obejmujący 1 pomieszczenie

39,89 m2

2. Opis nieruchomości:

Lokale opisane w ust.1 stanowią  obiekty biblioteczne i  filie terenowe posiadają warunki odpowiednie  dla realizacji celów statutowych.

    3. Przeznaczenie nieruchomości :

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kietrz, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017r.,

 • działka nr 1903/1 położona w Kietrzu oznaczona jest na rysunku planu symbolami: 17 U– tereny zabudowy usługowej,16 MWU – tereny zabudowy mieszkaniowo -usługowej wielorodzinnej oraz strefa ochrony konserwatorskiej „B”.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kietrz uchwalony uchwałą nr III/6/2014 Rady Miejskiej z dnia18 grudnia 2014 r.

 • działka nr 634/2 położona w Nowej Cerekwi oznaczona jest na rysunku symbolami: STZ -granice terenów wyłączonych z zabudowy- tereny bilansowe złóż surowców mineralnych, Uu-tereny zabudowy usługowej ukształtowane, KDW -drogi wojewódzkie
 • działka nr 67/1 położona w Dzierżysławiu, oznaczona jest na rysunku symbolami: USu -tereny sportu i rekreacji, KDP-drogi powiatowe, GUW –granice strefy ochrony ujęć wody.
 • działka nr 260 położona w Nasiedlu, oznaczona jest na rysunku symbolami: Uu- tereny zabudowy usługowej -ukształtowane, KDG -drogi gminne, MNUp -tereny zabudowy -usługowej o niskiej intensywności-projektowane, MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności-ukształtowane.
 • działka nr 258  położona w Pilszczu oznaczona jest na rysunku symbolami: USp -tereny usług sportu rekreacji-projektowane, Uu- tereny zabudowy usługowej -ukształtowane, MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności -ukształtowane, R -tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pastwiska, uprawy ogrodnicze, MNUp -tereny zabudowy -usługowej o niskiej intensywności-projektowane, KDW -drogi wojewódzkie.

4. Informacje o sposobie zagospodarowania:

Nieruchomości zostały obciążone użytkowaniem na mocy notarialnej umowy  Rep. A  nr 5051/2021 z dnia 13 lipca 2021r. przy czym  z wykonywania tego prawa wyłączono lokale bibliotek opisane szczegółowo  w ust 1., które  przekazane zostaną w użyczenie na czas nieoznaczony.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  w Kietrzu, 48-130 Kietrz, ul.3 Maja 1, tel. (77) 485 43 56 wew. 25 lub 24,   e-mail: ieruchomosci@kietrz.pl..

BURMISTRZ

/-/ mgr Dorota Przysiężna- Bator