Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 09.08.2021

Zarządzenie Nr 92/2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 09.08.2021

 

 

 

w sprawie powołania Kapituły ds. oceny wniosków o nadanie tytułu „Honorowe Obywatelstwo Kietrza” i wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kietrz”

 

 

§ 1

            Powołuję Kapitułę w następującym składzie:

 

 1. Marceli Głogiewicz – zastępca Burmistrza Kietrza
 2. Agata Mormul- Radna Rady Miejskiej w Kietrz
 3. Czesław Lach – Radna Rady Miejskiej w Kietrzu
 4. Tomasz Głuszek - Komendant Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kietrzu
 5. Ewa Pawęska - instruktor
   

Tryb Działania

 

§ 2

 1. Kapituła wybiera spośród siebie Przewodniczącego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 6 Kapituła pracuje z wyłączeniem jawności obrad.
 3. Rozstrzygnięcia Kapituły zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu.
 4. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Burmistrz Kietrza. Kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Kapituły.
 5. Kapituła weryfikuje wniosek pod względem formalnym.
 6. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcie poprzez głosowanie jawne przyjmując lub odrzucając wniosek.
 7. Po zakończeniu obrad Kapituła sporządza protokół, który zawiera uzasadnienie przyjęcia lub odrzucenia wniosku o nadanie tytułu lub wyróżnienia i sporządza projekt uchwały w przypadku przyjęcia wniosku.
 8. Praca w Kapitule jest nieodpłatna.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kietrz.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                          z up. Burmistrza

                                                                                              mgr inż. Marceli Głogiewicz

                                                                                                         Z-ca Burmistrza