Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 90/2021 Burmistrza Kietrza z dnia 30 lipca 2021 r.

BURMISTRZ

KIETRZA

Zarządzenie nr 90/2021

Burmistrza Kietrza

   z dnia 30 lipca 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze – mł. referent

ds. oświaty i kultury w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U.2021 r. poz. 1372), art. 11, ust. 1 oraz 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze: mł. referent ds. oświaty i kultury w Urzędzie Miejskim w Kietrzu.

§ 2.

Tryb przeprowadzania konkursu oraz tryb działania komisji został określony w Regulaminie organizowania i trybu przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miejskim w Kietrzu, wprowadzony zarządzeniem nr 24/2016 Burmistrza Kietrza z dnia 16.03.2016 r.

§ 3.

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Ogłoszenie o naborze pozostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie miejskim w Kietrzu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kietrz (www.bip.kietrz.pl) oraz na stronie internetowej serwisu miejskiego (www.kietrz.pl).

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Z-CA BURMISTRZA

           /-/ mgr Marceli Głogiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 90 /2021

Burmistrza Kietrza

z dnia 30 lipca 2021 r.

 

 

 

BURMISTRZ KIETRZA

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: mł. referent ds. oświaty i kultury w Urzędzie Miejskim w Kietrzu

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48 – 130 Kietrz

 1. Określenie stanowiska

Stanowisko urzędnicze mł. referent ds. oświaty i kultury załącznika nr 3, II tabela D stanowisk wspólnych dla wszystkich urzędów – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (t.j. Dz.U.2018 r. poz 936 ze zm.).

Nazwa stanowiska – mł. referent ds. oświaty i kultury

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia: 01 września 2021 r.

Okres zawarcia pierwszej umowy: 3 miesiące.

 

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata
 1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r., o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 1282 z późn. zm.);
 2. wykształcenie średnie z maturą;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej.
 1. Wymagania dodatkowe
 1. wykształcenie średnie;
 2. doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
 3. umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania ich
  w praktyce,
 4. umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań;
 5. komunikatywność otwartość i kreatywność;
 6. odporność na stres;
 7. znajomość  obsługi komputera – w tym programów użytkowych: Microsoft Office/Word, Excel;
 8. umiejętność pracy w zespole;
 9. dyspozycyjność.

 

 1. Główne zadania na stanowisku młodszy referent ds. oświaty
 1. wykonywanie czynności w oparciu o aktualne przepisy m.in.: uchwały Rady Miejskiej, ustaw: prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, o finansowaniu zadań oświatowych;
 2. prowadzenie akt oraz ich kompletowanie, ewidencjonowanie i przygotowywanie
  do archiwum, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i archiwalną;
 3. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem dotacji oświatowych;
 4. koordynowanie spraw dotyczących konkursów szkolnych;
 5. współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami lokalnymi w zakresie realizacji zadań kulturalnych, sportowych i edukacyjnych;
 6. koordynowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży;
 7. wspieranie działań szkół i placówek na rzecz realizacji programów edukacji kulturalnej oraz rozbudzania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
 8. prowadzenie nadzoru nad Systemem Informacji Oświatowej;
 9. nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego/nauki, prowadzenie dokumentacji;
 10. kompletowanie wniosków o awansie, odznaczeniach i nagrodach dotyczących pracowników placówek oświatowych;
 11. obsługa Rady Seniora Gminy Kietrz;
 12. prowadzenie dokumentacji i wsparcie przy tworzeniu projektów uchwał Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kietrzu;

 

 1. Warunki pracy na stanowisku
 1. Budynek piętrowy, 4 poziomowy, miejsce pracy usytuowane na 1 piętrze;
 2. Brak windy dla osób niepełnosprawnych/sanitariat niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 3. Praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin;
 4. Bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem;
 5. Praca jednozmianowa świadczona w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kietrzu
 6. Miejsce pracy: Urząd Miejski w Kietrz, ul. 3 maja 1, 48-130 Kietrz

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W lipcu 2021 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys zawodowy (CV);
 3. kwestionariusz osobowy kandydata;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych- (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1781).

 

Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2019, poz. 1781)”
;

 

 1. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o treści:

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja1, 48 – 130 Kietrz, REGON 000530324.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod numerem tel.: 887 818 800 lub poprzez e-mail:
 3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu – o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego przez Urząd Miejski
  w Kietrzu na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO).
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi  IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
 6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Urząd Miejski w Kietrzu. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania  określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy przez Urząd Miejski w Kietrzu.”
 1. Wszystkie dokumenty powinny być podpisane własnoręcznie. Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko ds. oświaty i kultury w Urzędzie Miejskim w Kietrzu” osobiście, w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Kietrzu (parter) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz, w terminie do dnia 17.08.2021 r., do godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do urzędu).
 2. Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Etapy postępowania:
 1. I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym;
 2. Informacja o wynikach I etapu o kandydatach spełniających wymagania formalne
  i dopuszczonych do II etapu.
 3. Poinformowania dopuszczonych di II etapu kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej (Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu
  o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej).
 4. II etap- rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.

 

 1. Informacje dodatkowe.
 1. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na:
 1. stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.kietrz.pl );
 2. stronie internetowej serwisu miejskiego (www.kietrz.pl );
 3. tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1.
 1. Burmistrz Kietrza ma prawo odwołać przeprowadzenie naboru bez podania przyczyn.
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77-485-43-56 wew. 28

  DOCXKwestionariusz osobowy.docx
  DOCOświadczenia kandydata.doc
  PDFINFORMACJA O WYNIKACH NABORU.pdf