Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE Nr 100.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 lipca 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 100.A.2021

Burmistrza Kietrza z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie wykazania do wydzierżawienia części działki gruntu nr 1870/4, 1888, 232/1, 240, 587 położonych w Kietrzu z przeznaczeniem na cele  handlowe, uprawy polowe i ogrodnicze, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

            Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),  art.13 ust.1, art. 25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm. ), zarządzenia Nr 99.A.2021 Burmistrza Kietrza z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów położonych w Kietrzu, stanowiących własność Gminy Kietrz.

 

Burmistrz Kietrza zarządza :

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Oznaczenie nieruchomości

Pow. w ha

Położenie

Opis nieruchomości

 

Przeznaczenie  w planie zagospodarowania.  przestrz. m. Kietrz

Cel dzierżawy

Okres

 dzierżawy

Wysokość czynszu miesięcznego  lub rocznego za 1m²

 

dz. nr 1870/4

KW nr OP1G/00025779/9

 

0,4490

 

Kietrz

 ul. Matejki

 

 

grunt w części zabudowany przenośnymi kioskami handlowymi, nie związanymi trwale z gruntem i na części jest usytuowane targowisko miejskie.

 

 

Teren zabudowy usługowej.

 

Wydzierżawienie gruntu o pow.  48 m2  na cele magazynowo-handlowe.

 

 1 rok

2,00 zł/m² netto            plus podatek VAT według obowiązującej stawki

 

dz. nr 1888

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,1000

 

Kietrz

ul. Traugutta

 

Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp.

 

- Teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywności (projektowane).

- tereny zalewowe.

 

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,10 ha  z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

 

 3 lata

 

- 0, 20 zł/m² do 150 m2, ,                      - 0,10 zł/m² powyżej 150 m2, plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 

dz. nr 232/1

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,8998

 

Kietrz

 

Grunty orne :                                 - R IIIa – 0,8968 ha

- inne tereny zabudowane            B – 0,0030 ha.

 

 

Tereny miejsc do parkowania, garaży i obsługi.

 

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0690 ha  z przeznaczeniem na cele ogrodnicze.

 

3 lata

 

RIIIa  0,052 zł/m²  czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.                         

 

dz. nr 240

KW nr OP1G/00021162/3

 

0,5000

 

Kietrz

ul. Mickiewicza

 

Grunty orne RIII b

 

Teren drogi publicznej G - główna

 

Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,01 ha  z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

 

3 lata

 

 0, 20 zł/m²  plus podatek vat wg obowiązującej stawki.

 

dz. nr 587

KW nr OP1G/00014610/7

 

1,5800

 

Kietrz

 

Użytki rolne :

- R IIIa o pow. 0,81 ha,

- R IVa o pow. 0,77 ha.

 

 

- Tereny rolnicze.

- Tereny drogi publicznej G – główna.

- Tereny zalewowe.

 

Wydzierżawienie gruntu RIII a o pow. 0,12 ha  z przeznaczeniem na cele rolne.

 

3 lata

 

RIIIa  0,052 zł/m²  czynsz zwolniony z opodatkowania podatkiem vat.                         

2. Dzierżawcy poza czynszem dzierżawy, będą ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa;

4. Niniejsze zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Miejskim. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie w prasie lokalnej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Marceli Głogiewicz