Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PORZĄDEK XXXIII SESJII RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

 

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU

TRYB OBRAD: SESJA ZDALNA

TERMIN: 21 lipca 2021 ROKU, godz. 14:00

 

 

PORZĄDEK SESJI:                                                                                               

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu:

1) XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2021 roku,

2) XXXII sesji Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2021 roku,

4. Informacje:

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Kietrz za rok 2020:

6.1. debata nad Raportem o stanie Gminy Kietrz za 2020 rok,

  1. głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Kietrza.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za rok 2020 i nieudzielenie Burmistrzowi Kietrza absolutorium:

7.1 przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2020;

7.2 omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kietrz;

7.3 omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Kietrz według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku;

7.4 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2020;

7.5 przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Kietrzu w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za 2020 rok;

7.6 opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu do wniosku Komisji rewizyjnej;

7.7 dyskusja;   

7.8 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kietrz za 2020 rok;

7.9 podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kietrza za rok 2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1 w sprawie zmian budżetu gminy Kietrz na 2021 rok.;

8.2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

8.3 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Pilszcz ;

8.4 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kietrz w roku szkolnym 2021/2022 ;

8.5

8.6 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kietrz wkładu niepieniężnego do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM Opolskie Południe sp. z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Kietrzu pomiędzy ulicami Matejki i Wojska Polskiego;

8.7 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;

8.8 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

8.9 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Ściborzycach Wielkich, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

8.10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Nasiedlu, stanowiących własność Gminy Kietrz;

8.11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki budowlanej położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

8.12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Traugutta, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

 

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania.

 

10. Oświadczenia radnych.

 

11. Informacje bieżące.

 

12. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                 Mirosław Skoczylas

 

 

 

Podstawa prawna urlopowania od pracy:

-art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8.03.1990r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm